راز دان

راز دان

سید عبیدالله نادر

چې له مخي مو باتور باتور ځــــــوانان ځي

له میدان د مـــــعرکی نه ، قـــــــهرمان ځي

چې مو ســترګي د امید، ورته کــــــږي وي

مونږ له جمعی نه زړه سواند او قدردان ځي

په رمـــــوز چې د جرګــــــــو به ، پوهیدلو

د وینا په دود خـــــــــــبره ، سخــــندان ځي

چې اسـرار د دي غــــدۍ، ورته ښکاره وو

یو په یو لــــــدې چمــــنه، راز دان ځــــــي

چې په نبــــض د دي ټولـني ، با خــــبر ول

بـــیمــارانو له بالـــــینه ، طبــــــــــیبان ځي

چې یې لاس د مـحبت ، هر چــــا په سر وو

مونږ له ســره داســـی خلک، مـــهربان ځي

په وجود چې ېې ډاډه ول ، زمـــونږ زړونه

هره ورځـــي ، له نـــظره ، آشــــــنایان ځي

 

 

لوستل شوی 74 ځله