غزل

غزل


زندگی همچو غزالی که رمد می گذرد
عشرت و عسرت آن با مد و شد می گذرد
سعی تا حد توان است بجا آوردن

کار اگر ساز شود یا نه شود می گذرد
عبرت از حرص طمع پرور انسان مطلب
آرزو یکدو وجب آنسوی قد می گذرد
راه سیلاب به تدبیر محال است گرفت
آب از ظرفیت کاسۀ سد می گذرد
هر چه آید گذرد وانچه گذشتست گذشت
«وای ازین عمر که با می گذرد می گذرد»
جاویدان نیست عزیزا محن و عیش جهان
هرچه ما را ز چپ و راست رسد می گذرد
عزیزی غزنوی
اول جون ۲۰۲۲ تورنتو/کانادا

لوستل شوی 156 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « مخمس بر غزل بیدل راز دان »