زما ضدین

زما ضدین

که خندا او که ژړا ده ټول له ما ده
که دنیا خوږه ، ترخه ده هم له ما ده
چېرته مینه او رښتیا د زړه صفا ده
یا خوره د قهر څپه، دا هم له ما ده
په باور او ډاډ که ټينګ مو شوې اړیکې
ماتېدل ددې اړیکو هم له ما ده
د ارمان غوټۍ به ګل زموږ له کر شي
د ډار غم لوخړه پورته هم له ما ده
پټ په ما کې د ښو بدو مجموعه ده
د شیطان او پرښتې ځلا له ما ده
زه په تګ او خپل راتګ باندې پوه نه شوم
دا چې جوړ او یا ویجاړ دنیا له ما ده
لوستل شوی 50 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « مخمس برغزل بیدل