مخمس برغزل بیدل

مخمس برغزل بیدل


سبلت و هیش چه معنی دارد
چرک و تخریش چه معنی دارد
از پس و پیش چه معنی دارد
اینقدر ریش چه معنی دارد
غیر تشویش چه معنی دارد

+++
بس به تزویر قابل و ماهر
ظالم و بی عطوفت و جابر
ذهن از درک معرفت قاصر
آدمی خرس چه ظلم است آخر
مرد حق میش چه معنی دارد
+++
گرگ و این وحشی خونخوار یکیست
شکم و گنبد سیار یکیست
چهرۀ کلفت و مردار یکیست
نزد او روز و شب تار یکیست
حال و آتیش چه معنی دارد
***
حذر از شیخ ریا کار حذر
توبه از عالم آلوده سیر
الامان از بد این قوم هدر
حذر از زاهد مسواک به سر
عقرب و نیش چه معنی دارد
+++
اندکی فضل و فضولی بسیار
علم معدوم و جهالت خروار
کار و گفتار همه ناهنجار
یک نخود کله و ده من دستار
این کم و بیش چه معنی دارد
+++
هر کجا شهرت تقوی ست غش است
زاهد گربه نما گرگ وش است
ای عزیز اینچه عجب کشمکش است
بیدل اینجا همه ریش است و فش است
ملت و کیش چه معنی دارد
عزیزی غزنوی
تورنتو/ کانادا

لوستل شوی 338 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « انتظار زما ضدین »