حیراني

حیراني


نه بیماریم نه خوشحال یم نه له خپل حاله خبرداریم
کله له ځان  کله له زړه کله له دواړونه بېزاریم
کله دخم په شان په جوشیم کله خمار دڅښویم

کله ويښ هسې په خوبیم کله په خوب کې هم هوښیاریم
کله پردېسی له خپل ځانه کله پردېس هم ځان یم
کله هغه یم کله دغه یم کله سر په ګرویوانیم
کله په شور و په سازیم کله غصوسره دمسازیم
کله ترعرشه ور زغلم کله د زرې سره سازیم
کله ښاد و غزل خانیم کله له دردونو بی تابیم
دا څه جوړه غوغا ده په عالم زه ورته حیرانیم

ژباړه: عبدالصبورساپی

لوستل شوی 55 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « یووالی وطنه »