یووالی

یووالی


هر څوک چه خوښ وي خوشحالیږمه زه
دبل په غم کې غمجنیږمه زه
که څوک په بند شي زه محبوس غوندې یم

که خلک آزاد وي خلاصیږمه زه
کورمې ودان وي که رښتیا سوله وي
که جنګ جګړه وي ورانیږمه زه
انسان وژنه زښته ډیر شویدی
خپل ګاونډیانونه شرمیږمه زه
ملی وحدت که په رښتیاسره وي
دخپلی ګټی نه تیریږمه زه
چه قهرمان مونږپه فساد شوي یو
افتخارنه دی بد نامیږمه زه
که ورور وژنې وي دسولې په نوم
هرو مرو چه خپه کیږمه زه
ددلوی میاشتی ۱۹

لوستل شوی 38 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « دردونه حیراني »