زن

زن


زن غیور است زن حیا دارد
زن قهار است زن ادا دارد
زن خدا گونه خالق هستی ست
زن کمال خدا نما دارد


مهربان و کریم و بخشنده ست
زن چه چیزی کم از خدا دارد
زن نماد نزاکت و عشق است
زن دل پاک و بی دغا دارد
زن به علم و کمال سرهنگ است
زن جهان را به زیر پا دارد
زن تواناست در فراست و هوش
زن نبوغ گره کشا دارد
زن دبستان الفت و مهر است
زن وفا دارد و سخا دارد
زن ز گهواره تا به پا رفتن
عزم و تدبیر رهنما دارد
زن به هنگام جوع رازق ماست
زن سرشت حیات ما دارد
زن کمال فضیلت است و شرف
حسن اخلاق دلربا دارد
زن لطیف است و قابل حرمت
زن ادب دارد و حیا دارد
زن اگر نیست نیست هیچ کسی
زن شکوه جهان نما دارد
تو که زن را ضعیف پنداری
عقل تو درد بی دوا دارد
عزیزی غزنوی
اول اکتوبر ۲۰۲۱ تورنتو/کانادا

لوستل شوی 318 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « وطندار