څاڅکي

څاڅکي


نه خندېږم نه ژړېږم
نه مست یم نه هوښیار
حیران یمه زړګیه
خپل باڼه راته په سترګوکې خلېږي


سرې وينې ترې څڅېږي
نه پوهېږم څه وکړم په دې دنیا دې حیراني
صبورساپی اګست۲۲
۲۰۲۱ جرمني

لوستل شوی 70 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « حمارت اسلامی برګشت تاریخ »