د بادار منندويي

د بادار منندويي

ستا وطن دې وران ویجاړ شي

د پنجشیر لارجورد دې زما شي

موږ به جوړ پرې خپل وطن کړو

یو کوڅه به په نوم ستا شي

که ستا خلک له ولږې مري تل

ستا له شتو پاریس آباد شي

خپل ملک وران زما په وسلو که

زما پیسې به په دوران شي

خیر دی خلک دې بې وطن شول

دلته زما به نوکران شي

چې هيڅ رحم په چا و نه کړئ

خیر دی وران که کلی ښار شي

موږ به ستا خدمت هیر نه کړو

ستا به نوم بیا قهرمان شي

افرین وطن دښمنو

ستاسې نوم به جاویدان شي

هلته تخم د نفاق خپور کړئ

بیا به وینې ښې ارزان شي

موږ به څنګه هېروو تا

څو ماڼۍ به دلته ستا شي

ستا بچي به په کې اوسي

هم به هلته ونډه ستا شي

 

 

لوستل شوی 82 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « پسرلی د آلو ګل »