نوروز

نوروز


گوييد به نوروز که امسال بيايد
با خيل گل و لاله به دنبال بيايد
سرسبز و طربناک چو هر سال بيايد
تنگ است زمان گوکه همين حال بيايد


تا باز شود عقده ز هرکار بيايد
گوييد به نوروز که پر بار بيايد
***
مردم ز زمستان و ز پائيز بخستند
آذين    بهارانه   و نوروز ببستند
صد قافلة يأس   به اميد شکستند
مشتاق فرح بخشی نوروز نشستند
نوروز و بهار هردو به يکبار بيايد
گوييد به نوروز که گلزار بيايد
***
بيم از شر و از شور شريران نه نمايد
در   خانه و کاشانۀ   ويران من آيد
گرد   از رخ محزون يتيمان بزدايد
اندوه و غم و نالة مخلوق سر آيد
سرتا سر ميهن   شود     اعمار بيايد
گوييد   به    نوروز   که بيخار بيايد
***
نوروز گرامی تو درين مرزکهن آی
با خاطر آسوده به تيمار وطن آی
پاينده و روينده چو ادوار کهن آی
بيباک و طربناک سوی دشت و دمن آی
تا باز گل   و   لاله   به کهسار بيايد
گوييد   به    نوروز که سرشار بيايد
***
نوروز رگ پر تپش زندگی ماست
ميراث نياکان، خط وارستگی ماست
نوروز پيام    آور همبستگی ماست
نوروز    نمايندة       آزادگی ماست
نوروز و   بهار و گل   و ازهار بيايد
گوييد که   سرشار تر از    پار بيايد
عزیزی غزنوی
تورنتو/ کانادا

لوستل شوی 311 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « بهار پسرلی »