بهار

بهار


چله ها رفت و نوبهار آمد
ختم اندوه و رنج پار آمد
سده و نوبهار و نوروزش
سعد بخشای روزگار آمد


زحمت و رنج و عسرت پارین
رفت و پایان انتظار آمد
محو شد یأس و ذلت و خواری
دور خوشبختی و قرار آمد
امن و آرامش و سعادت خلق
همه یکجای با بهار آمد
عید نوروز و میلۀ دهقان
با شکوه و پر افتخار آمد
گلشن ارغوان به گلغندی
لاله در دامن مزار آمد
جشن گلزار آلوی غزنه
یادم از سالهای پار آمد
شاخساران شکوفه آوردند
سبزه در دشت و کوهسار آمد
موج گل جوش سنبل و ریحان
عطر بیز و طرب نثار آمد
بلبل و سار و قمری و مینا
نغمه خوان سوی لاله زار آمد
فرصت همدمی و بوس و کنار
باز در دست یار و یار آمد
بر زنید آستین خود یاران
فصل گلگشت و کشت و کار آمد
سال نو با بهار و سدۀ نو
مرحبا خوب و خوشگوار آمد
عزیزی غزنوی
۴ مارچ ۲۰۲۱ تورنتو/کانادا

لوستل شوی 384 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « علم او پوهه ‏‎ نوروز »