نوي نسل

نوي نسل

ما د وطن د نوی نسل مفکوری ویښول
له نا پوهی اوله اوها مو می ځوانان بچول
یا می غوښتل د وطن شا ړی ګلستان جوړ شي

یا د وطن الری اوکوڅو کی می اغزی شڼدول

ضمیمه

لوستل شوی 108 ځله