غزل

غزل

خړې ورېځې پر چمن وير او ژړا کړي
وچې شونډې د هر ګل ځکه موسکا کړي
ګلان مري چې د شرابو جام خالي وي
د چمن ناوې ته ګوره چې جفا کړي
د وفا چينې شوې وچې دګل زړه کې
پرخه ګوره چې اوبه ځان له حيا کړي
دې چمن ته نن هر څوک راځي په مينه
سبا څوک به اوښکې توى په مزار ستا کړي
دا واښه به په کوم قبر سبا شنه وي
څوک راځي به ننداره د قبر زما کړي
لوستل شوی 101 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « یوه کاکړۍ قطرسولې ته