بیده ضمیرونه

بیده ضمیرونه

سید عبیدالله نادر

 

کال ۱۳۷۶پیښاور د هجرت کلونه

د طالبانو د واکمنئ پر مهال  

بیده ضمیرونه      

دلـــــــــــته نه اوریدل کیږي د انسان غږ

بیده ضمیرونه      

نه څوک اوري ، د دردمنو د دوران غږ

دیانت دومره کم زوری دی دي ښار کي

چی هر چاته نه رسیږي د ایمـــــــان غږ

په کو څـو کي د ضـــــمیر غو غا ده ګډه

ځکه نه راځي غوږو ته ، د وجـــدان غږ

زاهدان هومره د نفس هوی کی ډوب دي

چي د زړه په غو ږو اوري د شیطان غږ

څوک عبرت نه اخـلي تاریخ او زمانی نه

غــافل غوږو ته، نه رســی ، د زمـــان غږ

پر هارونه یو د بل پســـــي زیاتیــــــــږي

نه راووځــي دي بیدیا نه د درمــــــان غږ

هو ښیـــــاران یي یو د بل پسي زندي کړه

ځکه اورو د هر ګوټ نه ،د  نــادان غږ

مګر نشــــــته دی ،اثر مو په دعـــــــا کي

چی نه رسي آسمــــــــــان ته ،د افغان غږ

 

 

 

لوستل شوی 25 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « د خیال هینداره غزل »