تروريست څوک دی ؟  ‏‎ ‎

تروريست څوک دی ؟ ‏‎ ‎

 
‎                                      ‎تروريست ته  ئې  که  زه  ؟‎ ‎
‎                                       ‎وطن  خو   تا   خراب  کړه‎ .‎
‎                               ‎د انسان  وينی  څکې   نيشه  کوی‎ .‎
‎                             
  ‎د مظلوم غوښې خورې  نخره  کوی‎ .‎
‎                               ‎خلکو   ته  څاء   کينی   پلمه   کوی‎ .‎
‎                                ‎بيګناه   وژنې    بيا    تو به    کوی‎ .‎
‎                                      ‎تروريست  ته  ئې  که  زه  ؟
‎                                        ‎وطن  خو   تا  خراب  کړه‎ .‎
‎                                                     *‎
‎                                ‎مونږ  د   در  دونه    فر يادونه   کوو‎ .  
‎                                ‎ته   د خپل   ژوند   حکا يتونه   کوو‎ .‎
‎                               ‎مونږ خپل را تلونکی ته سو چونه کوو‎ .‎
‎                                ‎ته  د  کمک  پر ځای  مر  ګونه کوی‎ .‎
‎                                      ‎ترو ريست  ته   ئې  که  زه  ؟
‎                                         ‎وطن  خو   تا  خراب  کړه‎ .‎‎‎‎‎‎‎‎
‎                                                    *‎
‎                                ‎زه   آزا  دي   د خپل   وطن   غواړم‎ .‎
‎                                 ‎ته دی صليب  راته  په  سر را کوی‎ .‎
‎                                 ‎زه می خپل قام او خپل ټبر غواړم‎ .‎
‎                                 ‎ته  مې  ګذار  بيا  په  ټټر  را  کوې‎ .‎
‎                                      ‎ترو ريست  ته  ئې  که  زه  ؟
‎                                        ‎وطن  خو   تا  خراب کړه‎ .‎‎‎‎
‎                                                      *‎
‎                            ‎زما  مکتب    ته   په   بمو   ورا  نوې‎ .‎
‎                            ‎ځان  او   بچو  ته  کمپيوتر   جو ړوې‎ .‎
‎                           ‎ته  په   خپل  باغ   باغچه   ګلان  کرې‎ .‎
‎                           ‎ماته په خپل  کور  کی  زندان  جو ړوې‎ .‎
‎                                   ‎تروريست  ته ئې  که   زه  ؟
‎                                    ‎وطن  خو   تا خراب  کړه‎ .‎
‎                                                *‎
‎                            ‎دلته چنګيز  او انگريز په ګونډو شوی دی‎ .‎
‎                            ‎هر څه  ترې  پاتې  په   منډو  شوی  دی‎ .‎
‎                          ‎ستا   پدې   بدو  کارو   سعيد  پو  شوی دی‎ .‎
‎                         ‎که پښې سپکې نکړې ګور دی جوړ شوی دی‎ .‎
‎                                    ‎ترو ريست  ته  ئې  که  زه  ؟
‎                                       ‎وطن  خو تا خراب  کړه‎ .‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
‎                                               *   ‎
‎                            ***************************‎
‎                                    ‎نجم الدين  سعيدي‎ ‎الحاج ‏
‎25 - 2 -2020‎

لوستل شوی 1627 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « د هجر لمبي هوډ »