کتل په کار دي خپل آییني کې

کتل په کار دي خپل آییني کې

 سید عبیدالله نادر

ستا مـعرفت کـــــــې چـــــې آشــــنا یو                      

پابند د میـــــــني عشـــــــق و وفـــــا یو                    

په عظــمت کې ،ســـــــتا کمــۍ نشــته                      

تقصیر زمونږ دی، چـــــــې نارسـا یو

                    

جوړښت مو یو دی غــــــافل له دي یو                    

له یوي خـــاوري ، لــه یو اجــــــزا یو                    

زمــا اوسـتا نور فرق به په څــــه وي                      

چې پیدایښـت کــې یو شــــان پـــیدا یو                    

ځان ځاني هومره ، لویي کې ډوب کړو                    

چې ټول جــهان ته ، رســــوارســــوا یو                    

کــــاروان د عـلم ، فلــک ته وخــــوت                    

مونږ له غفـــــــلته، په څــــه هــــــوایو                    

نقصان په هر شي ویـــــــنو ، له جهله                      

د سترګـــو عیب دی؟یامونږ خطـــــایو                    

لکــــــــــه ذرې مونږ ، د لمــر رڼا ته                      

هر چانظر کې ، ځــــانونه ښــــــــــایو                    

کتـــــــل په کــــار دي، خپل آییني کې                        

څــــو به یـــــــو بل، عـــــیــــبونه وایو                      

تکــــیه چــــــې نشــــئ ، دنیــا په چارو                      

چـــې ســترګو ،رَپ کـــې ، بادِ ، فنا یو                       

دښـــــمن مـــو څــــاري له هـرې لوري                        

مونږ ناخــــــــــــــبره ،دا څــــــــه بلا یو                        

عبرت تــــــــیریږي د ســـــترګو وړاندی                     

مــونږه وړانده یو؟ او کـــــــه بیــــنا یو؟                      

نه دي عنوان زیــب ، نه دمضــــمون شو                      

نه دچــا درد کــــــې ،د زړه دوا یـــــــــو                        

روح مو اســـــیر دی ، وچ تعــصب کې                      

د معـــــــرفــت نه، ځـــــکه جـــــــــلایو                        

کرکي نـــفرت مو، زړونه تیـــاره کــړل                        

په انتــــظـار دې ، یـــــــوې رڼـــــــــا یو                      

ترڅو به شـــخړي، د ځــــان ځـــانۍ وي                        

یا د نفـــاق په ، لومــــــــــــــــه کې پایو                        

که ځان ته ځیر شـو ، په دې به پوه شو                        

چې حقیـــــقت، کــــــې وړ د ژړا یــــو                        

 

 

 

لوستل شوی 348 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « آونگ تر داره »