د طبیعت رنگینا

د طبیعت رنگینا

 
ده په عهد او په پیمان
هر یو فصل د زمان
د زمان رنگ، رنگ گلان
د ښکلا لري نشان
دا نشان او دا ښکلا
آزادي لري د ځان
دا څو رنگه آزادي
سار یې نشته په جهان
را پیدا چې شي خزان
سیلۍ راشي په بوستان
رنگینا د طبیعت
تغیر راولې په شان
د سیلۍ هره څپه
پاڼې، پاڼې کړي گلان
هره پاڼه شي لولان
شي دانه دانه باران
د انسان هر بزم او رزم
بل رنگ نه کړي دا کمان
کائیناتو کې نصرت
دی آزاد  په خپل مکان
ستر واکدار دي په انسان
هم د ځمکي هم اسمان

‏۲۵.۱۱.۲۰۱۹‏
وایله
دنمارک
 
لوستل شوی 486 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « خیالي عدن د کوز کلي ښامار »