مینه او رضا

مینه او رضا


زما خو ټول ځان او زړه تا سره دی
دا راته وایه ستا زړه چا سره دی
وايې چې یو زړه نه، لار بل زړه ته وي
د پښتو دا متل ریښتیا سره دی؟

د ژوند او مرګ واک مې ستا پښو کې ایښی
دا واک بل چا، نه مسیحا سره دی
د سرښندنې دومره پورته حد کې
یو نیم لېدن دې هم په غلا سره دی
لامل د ټولو انساني ښېګڼو
د ځان او زړونو په صفا سره دی
ژوند د جوړښت او درناوۍ یو نوم دی
ژوند په همدې مفهوم، مانا سره دی
ستا په رضا کې بس رضا ده  زما
ژوند زموږ دواړو په رضا سره دی
شعروزمه خیالونه
 
لوستل شوی 897 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « مینه او رضا خوب کې »