د سترګو ژبه

د سترګو ژبه


مینه بی پوله بی سرحده د لید و ژبه دي
نا شنا خته او نا پیژند لی د لید و ژبه دي

نورپه ضمیمه کې 

لوستل شوی 1000 ځله