ملا صاحبه

ملا صاحبه

 

 
میرویس نجیبي  

ښه جوړه برنامه که
په سر دې عمامه که
د ممبر د پاسه کینه
په ایات دې پیلامه که


د صلحې حدیبې نه
ارشاد یو کارنامه که
د خداې رسول خبرې 
خطبه کې اقامه که 
اصلاح چې ملکان شي
خطاب یی په نامه که
سیرت راته شروع که
اخلاق زمونږ جامه که
نور قانع کړه لیډران
چې ختمه ډرامه که
ولسونه دعایه کې 
راټول په علامه که 
د میم کلام جنابه
هدف اساس نامه که

 

لوستل شوی 579 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « پدر مورنۍ ژبه »