خرمیله

خرمیله


د ا نسان کمی راغلی خرمیله جوړ په کابل دي
د ثروت پرسرجنګونه د ارزالو یو تر بل دي
دځنګل قانون چلیږي هرزورواک وکیل وزیر دي
اساسی قا نون پا یما ل دزورواکو تر هر پل دي

 

پاتې په ضمیمه ‍ې

لوستل شوی 531 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « څوک پوه نه وو سندره »