څوک پوه نه وو

څوک پوه نه وو

 

ته وې جوړ له سخت ډبرو څوک پوه نه وو

ته وې غوټه د ټول ستونزو څوک پوه نه وو

پر شتمنیو دې  یرغل ؤ له هر لور

ته ارزښت وې په ارزښت دې څوک نه پوه وو

غرونه مړه  وینې د تاکو رګو کې وچ ول

په دې غرو کې د ژوند ساه وه څوک پوه نه وو

مست څپو کې د خندا پټه ژړا وه

د چوپتیا منځ کې توفان ؤ څوک پوه نه وو

دلته هر چا په هرشان لوبې خپل وکړې

ظاهري انسان شیطان ؤ  څوک پوه نه وو

چاته  لوړ چاته څوک ټيټ وايې زه آورم

دغه جنګ د تور او سپین ؤ څوک پوه نه وو

ټولو ویل دا شراب مه څکه چې ګناه ده

ما لیدل انتهورا ده څوک پوه نه وو

چې پوستکی شي خوسا د سړي تن کې

پټ رنګو کې دا خوسا ؤ څوک پوه نه وو

چې له مینې د انسان مقام يې خپل کړ

دا عاشق مدام انسان ؤ څوک پوه نه وو

 

لوستل شوی 688 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « چوکۍ خرمیله »