Print this page
ای برادر همتی

ای برادر همتی

کشور ما خوب و زیبا است برادر همتی

چونکه خود باشیم به پای خویش، یابیم راحتی

آنچه مطلوب است به کف داریم بهر اعتلا

ما زادبار گوش داریم بر سخا و رحمتی

آب و خاک ما فراوان است لیکن واسفا

آب مارا دیگران بردند و ما درغفلتی

گنج ها پنهان بود درکوه و دامان وطن

کر بیندازیم به کارش نیست بر ماعسرتی

شرم ما باد  با همه دارایی و دست گدا

دور از تخنیک و علم و ارتقا و صنعتی

تا به کی دربند اوهام و فریب و قهقرا

علم و دانش را بخوانیم نقض دین و بدعتی

اتحاد و صنعت و اگاهی می باشد بری

ضامن عز و بقا و سر فرازی ملتی

ف.بری

 

 

لوستل شوی 52438 ځله Last modified on شنبه, 08 میزان 1396 20:02