دنوروز په مناسبت

دنوروز په مناسبت


 شبو ګل په ننګرها ر شا ړی دښت ټول الله زار
 بیا موسم د پسرلي شو باغ او بڼ ټول ګلزار
 بیا با نونه شو زرغون ، اوبو ډیر شو په جیحون

دغاټولو غا لین فرش شو په ګڼ د ښتو د مزار

 

ضمیمه وګورئ

لوستل شوی 700 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « بهار مه وژنۍ »