وروستي مطالب

اشکباری

شنبه, 10 ثور 1401 19:36

پوهنوال احمد شاه رفیقی

هموطن درکشور خود سـوگـواری رابـبـیـن
در عــزای بیـگنـاهــان اشکبـاری رابـبـیــن
صد بهاران گل بخـاک افتــاد از جور خـزان
ســرنــوشـت گـنـگ آمـال بــهـاری رابـبـیـن
ازپـدر فــرزنــد وازمــادر جــدا شـدکـودکش

مرگ بر این انقلاب

شنبه, 10 ثور 1401 19:29

 
پوهنوال احمد شاه رفیقی

تاکه آمد وای ای مردم بـــه میهـــن انقــــلاب
مرگ بر این انقلاب
ملــــت غمـــدیـــده ام شــد مبتلا درصدعذاب
مرگ بر این انقلاب
انقـــــلاب دیگـــــران آرد سعــــادت رابه بــــار
انقــــلاب کــشورمااســـت مرگ شیخ وشـاب
مرگ بر این انقلاب
انقــــلاب ثــــورآمــــددروطـــن ازشــــومیش
غیرکابـــل مملـــکت گــردیـــدویـران وخراب
مرگ بر این انقلاب

اهل علم وفضل وفرهنگ ومعارف کشته شد
شدمهاجرازوطـــن اهـــــل هنــــراهـــل کتاب
مرگ بر این انقلاب
چارشاه آمدزحزب خلــق ومـــردم رابکـشت
میزدند ازخون مـردم این سگان جام شـراب

مرگ بر این انقلاب
انقــــلاب ثـــوراســــلامی بیـــــامــدنـــاگهان
یک دومه آورد راحت بهرمردم ایـــن سـراب
مرگ بر این انقلاب
بعـــدازآن آغـــازشد بالای قـدرت کشمکــش
مـــــردم کابــــل بشـددرآتــــش قدرت کبــاب
مرگ بر این انقلاب

جنگجویان کـرد غـــارت آنچـــه بُددرپایتخت
بعـــدازآن بـــاراکـت وهاوان کابل شد خـراب
مرگ بر این انقلاب
شدمهاجــرمـــــردم هــــردم شهیــــدکابــــلی
اغنیــــایـــش رفــت خارج بینوایش درتراب
مرگ بر این انقلاب
آن گروهی کزریا دم میزدازستــروحــجـــاب
کرداهل مملکت را آن زبونان بــــی حــجاب
مرگ بر این انقلاب
گاه درمکــتـــب زمانـــی درمساجــــدزیستند
نی زدولـت نی زکـــس دیدندچیزی جزعتاب
مرگ بر این انقلاب

یکطــرف شــدقیمتـی وقحطی وجنگ وجدال
یکطرف آمدزراکــت هــــاش بـــرمااضطراب
مرگ بر این انقلاب
روزصدهاکس به کابل جان خودقـربـــان کند
ازبرای کسب شاهــــی بهـــــرآن عــــالیجناب
مرگ بر این انقلاب
رهبران افگنده فـــرزندان مـردم را به جنگ
پورودخت شان به خارج می زند پیک شراب
مرگ بر این انقلاب
من نمی دانــــم شمـــاای رهبــــران جنگجــو
می دهید چون ازچنین کشتاردرمحشر جواب؟
مرگ بر این انقلاب
ای تبهـــکاران بتـــرسیـــدازچنــان روزدراز
کانداران روزاســت سوزان همچوآتش آفتاب
مرگ بر این انقلاب

آن شهیـــدان گیـــــردازجَیب شماگوید به حــق:
یارب اینست قاتــل ما، دِه ورا چندین عــذاب
مرگ بر این انقلاب
دســته دســـته می کُشیــد انسان رادرمملکت
ای قصابان مامگرهستیـــم پیش تان دواب؟
مرگ بر این انقلاب
می روید درکعبــه وسوگنــــد وپیمان می کنید
ای همه پیمان شکن فرصت طلب پست وکذاب
مرگ بر این انقلاب
کافران راخنده می آید بـه فعــل وقــول تـــان
خاصه چون گویید ماییم پیروشــرع وکتاب
مرگ بر این انقلاب

من نمی دانم شماای تاجران مــرگ وخـــون
می دهید تاچندملت راچنین رنـــج وعــــذاب؟
مرگ بر این انقلاب
دیگرازجان همین ملت چـه می خــواهیدکــه شد
ازعبث جنگ شمادرزیــرراکت شیخ وشاب؟
مرگ بر این انقلاب
ترس دارم زینکه درمحشـرشما چــون کافران
گفت خواهید پیش حـق یالیتنی کنت تـُـراب
مرگ بر این انقلاب

ایخدابگرفت عالـــــــم راشرارت پیشه گان
مهدی آخرزمان بفرست دیگربـــا شتـــاب
مرگ بر این انقلاب
۱۳۷۱هجری شمسی
احمد شاه رفیقی

بسمل

شنبه, 10 ثور 1401 19:24

د پوهندوی حسام مل شعرونه

په ضمیمه کې

راباندې ګران دی

چهارشنبه, 07 ثور 1401 20:25کلیمې غوندې محکم راباندې ګران دی
یار یی نه مني خو سم راباندې ګران دی
ضمضمه که دکلمه ده سرود نشته
اوس ښاغلی ترنم راباندې ګران دی

بیچاره

جمعه, 02 ثور 1401 20:58بیچاره یی و چارۀ تو اشک و آه تست
بغض گلو غذای شب و صبحگاه تست
یک فرد هم بحال تو از رحم ننگریست

بهار

چهارشنبه, 03 حمل 1401 21:03بوی عطر بهار می آید
لاله در مرغزار می آید
در گلستان و باغ راغ و چمن
خیل خیل هزار می آید

زن

چهارشنبه, 18 حوت 1400 19:21


لالۀ آزادۀ دشت شقایق ها منم
زینت بازار و زیب خانه و صحرا منم
عالمی مجنون اخلاق من اند و حسن من
مادر شیرین و لیلی خواهر عذرا منم

مخمس بر غزل حافظ

چهارشنبه, 04 حوت 1400 12:26مشق تقوی در مجالس با کر و فر می کنند
لاف زهد و طاعت و تقوی مکرر می کنند
عقل را دیوانه گوش هوش را کر می کنند
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌ کنند
چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می ‌کنند
**