ولسي جرګه

ولسي جرګه

ولسي جرګې په پارلماني چارو کې د دولت مخکیني وزیرغلام فاروق وردګ ته په تېرو ۲۰ کلونو کې افغان ملت او نظام ته د هغه د بې شمېره خدمتونو د ترسره کولو له کبله د ملت د ستر کور مډال او ستاینلک ورکړل
.
ولسي جرګې په تېرو دوو لسیزو په ځانګړي ډول تېرو درېیو کلونو کې د ملي شورا او حکومت ترمنځ د ښې همغږۍ او نېکو کاري اړیکو د ټینګښت په برخه کې د عالي 
لوستل شوی 972 ځله