الله اکبر

الله اکبرالله. خدا. کلمۀ الله از ادغام دو واژۀ عبری «اِل» (خدا) و «اِلوهِه» (خدا) ساخته شده. (تورات، کتاب پیدایش، فصل ۳۳، بند ۲۰ـ یعقوب در آن جا قربانگاهی ساخت و نام آن را اِل اِلوهه اسرائیل یعنی خدا خدای اسرائیل است نامید.)


اکبر. [ اَ بَ] (عربی، نعت تفصیلی مذکر است و مؤنث آن: کُبری و جمع آن اکبرون و اکابر است.

کلمۀ (الله اکبر) ترکیبی از دو واژۀ عبری و عربی(الله) و (اکبر) است که نخست (اللاة اکبر) یعنی خدای بزرگتر و سپس به الله اکبر یعنی خداوند بزرگ یا بزرگتر است، تغیر داده شد، این کلمه در قرآن در سه آیۀ جداگانه در جزء۹ آیه ۷۲ جزء۲۹ آیۀ ۴۵ و جزء۴۰ آیۀ ۱۰ ذکر شده است.

کلمۀ الله اکبر بیش از همه شعارهای اسلامی نزد مسلمانان مورد استفاده قراردارد، هر فرد مسلمان در پنج وقت نماز ۱۶۴ بار الله اکبر می گوید و در هر آذان ۶ تکبیر که روزانه سی بار می شود بدون نماز های عید و جنازه و نفل، حالا اگر این عدد را به نفوس مسلمانان ضرب کنیم عدد بزرگی بدست می آید.

ما مسلمانان این شعار را همیشه در هر جا بی مورد و با مورد اکثراً با آواز بلند به کار می بریم، تا آنگاه که این شعار در جایش گفته می شود درست است ولی همین که در کوچه و بازار بدون ضرورت گفته می شود کار کاملاً غیر عاقلانه است زیرا که بانگ الله اکبر، به حدی وحشتناک است که همه با شنیدن این بانگ در هراس می افتند و از شنیدن این بانگ وحشت می کنند زیرا که بانگ الله اکبر وسیلۀ شمشیر زنان و آدمکشان و انتحار کنندگان است که هنگام سر بریدن انسانها و انتحار در میان جمعی از مردم بی گناه با صدای بلند گفته می شود.

ملا ها با نوشتن ده ها کتاب تفسیر و حدیث برای هر ضمه و فتحۀ که در قرآن به کار رفته سالها تحقیق و تجسس کرده اند و خویشتن را پیوسته در کلام قرآن غرق ساخته اند، و دانش فقهی و کلامی را به وجود آورده اند، هرچه که اندیشیده اند و نوشته اند محورش اثبات و توجیه اکبر بودن الله بوده است، آنها الله اکبر را یکی از ساده ترین و مصطلح ترین واژه ها در زندگی روز مره عادات و رسوم مردم نموده اند، مردم خو گرفته اند که با بانگ الله اکبر برخیزند و بخوابند، تکرار مداوم الله اکبر به گونۀ روزمره، ضمن اینکه باور به اکبر بودن الله را نهادینه می سازد، صغارت و حقارت را نیز در ناخود آگاه انسان تداوم می بخشد، به الله عظمت و اقتدار می بخشند و خود را تنزل می دهند، پیشانی در آستانش می سایند و در سجده های طولانی طلب عفو و مغفرت می کنند، فاصلۀ الله با بنده اش از زمین تا آسمان است و به حقارت و خواری خود افتخار هم میکنند، االله خود را اکبر نامیده است که توانایی اندیشیدن و تعقل و خرد ورزیدن را از انسان سلب نموده و انسان را در زیر سلطه و سروری خود نگاه داشته است.

روشن است که باور به اکبر بودن الله، مستلزم اصغر بودن باورمند است، تا که خود را اصغر نکند هرگز نه می تواند الله را اکبر نماید، آنانی که خون خود و خون دیگران را در راه الله اکبر به نام الله اکبر و با بانگ الله اکبر می ریزند اعتراف زبونانه به ناچیز بودن انسان در برابر الله اکبر است، ملا ها، الله اکبر را ساخته اند که مردم را اصغر و صغیر نگاه دارند زیرا که از صغارت مردم در طول تاریخ سود برده اند.

فریاد الله اکبر در اسلام زمانی قابل قبول است که در اطاعت و تسلیم در اعتراف به صغارت و حقارت ادا شود نه در نفی و مقاومت در برابر نظام دلالان دین زیرا که در آن صورت اصغر مشرک و منافق و ملحد و مرتد می شود، و آزادیخواه و دگر اندیش مستحق عذاب و شکنجه و شایستۀ مرگ و نابودی، زیرا که الله اکبر است و انتقام الله با عذاب الیم و ابدی همراه است.

شعار الله اکبر و نعرۀ تکبیر دمار از روزگار ما در آورده، در یک جمعیتی که یک شخص صحبت می کند یکبار از میان مجلس کسی زوزه می کشد (نعرۀ تکبیر) آنگاه دیگران با او همنوا می شوند حجمی از صداهای دلخراش الله اکبر بلند می شود که حال آدم به هم می خورد، ما باید بدانیم که الله اکبر در جایش یعنی نماز و آذان باید گفته شود نه در هر جا و بدون مناسبت زیرا که خیلی زشت و غیر خردمندانه است. کلمۀ(الله اکبر) زشت ترین ترسناک ترین و منفور ترین شعار است که ما باید هرگز آن را به زبان نیاریم زیرا که این کلمه همیشه در کشتن حیوان، انسان، هنگام فیر کردن تفنگ، توپ، و پرتاب بم و راکت و سنگسار و اعدام و سوزاندن مکاتب، خرمن و خانه های مردم با غرور و افتخار کاملاً غیر عاقلانه گفته می شود، حتی دیوار بیجان را در مراسم حج با همین الله اکبر سنگسار می کنند، لذا باید کوشش کنیم که این شعار زشت را کاملاً فراموش کنیم و از گفتن الله اکبر اجتناب ورزیم حتی در نماز هم تا که می توانیم الله اکبر را آهسته بگوییم که سبب اذیت دیگران نه شود.
عزیزی غزنوی
تورنتو/کانادا

لوستل شوی 393 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « شهادت؟