وروستي مطالب

دټولې نړۍله دوه سوه ژبوڅخه له پنځه زره کلونوراهيسې ۹۰۰۰متلونه او مقولې وروستۍ برخه (۶۹مه)

سه‌شنبه, 03 اسد 1396 14:05

ه دنمارکي نه دمحمد صفرخواريکښ ژباړه

ونې سترګې لري،ديوالونه غوږونه.(اسپانيا)

کچالوهم سترګې لري.(ناروې)

بدې سترګې له رڼاډډه کوي.(اسپانيا)

سړی دهغوسترګوپه وړاندې مقاومت وکړي، چې سړی يې نه ويني.(دنمارک-لوېديزيوليند)

ښې سترګې پټې نه شي پاتې کېدې.(دنمارک-يوليند)

دټولې نړۍله دوه سوه ژبوڅخه له پنځه زره کلونوراهيسې ۹۰۰۰متلونه او مقولې ۶۸ مه برخه

سه‌شنبه, 03 اسد 1396 14:02

له دنمارکي نه دمحمد صفرخواريکښ ژباړه
که کاڼی نه وي سولول شوی،له هغه غمی نه شي جوړېدی.(لرغونی چين)
ابي اوسره ياقوت دمعشوقواوشهزادګيوله پاره دي.(سوېډن)
له يوټکي سره غمی له يوبې داغه سيندني کاڼي ښه دی.(چين)
په هره ډبره کې غمی نه شته.(پيدرلول)
هګۍ
دسباله چرګوړي نه نن يوه هګۍ ښه ده.(عراق-عربي)

دټولې نړۍله دوه سوه ژبوڅخه له پنځه زره کلونوراهيسې ۹۰۰۰متلونه او مقولې :۶۷ مه برخه

سه‌شنبه, 03 اسد 1396 14:00

له دنمارکي نه دمحمد صفرخواريکښ ژباړه
څوک چې ډېرپوهېږي،هغه کم ګړېږي.(ايسليند)
هغه چې ترټولوډېرپوهېږي،ترټولوکم ګړېږي.(ايټاليا)
څه چې سړی نه پوهېږي،ډېره ښه ده چې غلی اوسي.(فريزي)
ټول غواړي پوه شي،خوهيڅوک نه غواړي بيه يې ورکړي.(لاتين)

دټولې نړۍله دوه سوه ژبوڅخه له پنځه زره کلونوراهيسې ۹۰۰۰متلونه او مقولې ۶۶: مه برخه

سه‌شنبه, 03 اسد 1396 13:57

له دنمارکي نه دمحمد صفرخواريکښ ژباړه
سړی دهرسړي دوست کېدی نه شي.
دهرسړي دوست دهرسړي احمق دی.(سوېډن)
دهرسړي ياردهيچايار.(سوېلي افريقا- افريقايي)
ترټولوخوږدوست دډېروښوشرابوغوندې دی،کم وخت ساتل کېږي.(المان)
هغه دوست چې دشراب خوړلوميله کې پېداکړې،هغه يوورځ بېرته ورکېږي.(ايټاليا)

دټولې نړۍله دوه سوه ژبوڅخه له پنځه زره کلونوراهيسې ۹۰۰۰متلونه او مقولې - ۶۵ مه برخه

سه‌شنبه, 03 اسد 1396 13:55

له دنمارکي نه دمحمد صفرخواريکښ ژباړه
اوبه تل غواړي ساحل ته راشي.(پيدرلول)
ټولې اوبه دساحل اوټولې اوبه دشتمن سړي.
ټولې اوبه دسمندرپه لور.
اوبه خپله لارپېداکوي.
اوبه هيڅکله نه ورکېږي.(افريقا-کوېلي)
ټولې وړې اوبه دغټوپه لورروانې وي.(روسيه)
دچت په سراوبه په ناوه راوځي.(مالېزيا)

دټولې نړۍله دوه سوه ژبوڅخه له پنځه زره کلونوراهيسې ۹۰۰۰متلونه او مقولې : ۶۴ مه برخه

سه‌شنبه, 03 اسد 1396 13:52

له دنمارکي نه دمحمد صفرخواريکښ ژباړه

فکرکول،سوچ کول
فکرکول له ځان سره مشغولتيا کول دي.(اسپانيا)
دوه ځله فکروکړه اوبياغلی شه.
هغه ښه فکرنه کوي،چې يوځل بيافکرونه کړي.(انګلستان)
څه چې دې په فکرکې ګرځي هغه ويلی شې،خوڅه چې دې ويلي دي هغه بېرته پټولی نه شې.(دنمارک-فيون)

دټولې نړۍله دوه سوه ژبوڅخه له پنځه زره کلونوراهيسې ۹۰۰۰متلونه او مقولې + ۶۳ مه برخه

سه‌شنبه, 03 اسد 1396 13:50

له دنمارکي نه دمحمد صفرخواريکښ ژباړه

په ګډه سختي تسلي ده.
خرابه هوساينه هغه ده چې نورځوروي.(سوېډن)
هوساکونه له هوساينې اسانه ده.
تار،سپڼسی

دټولې نړۍله دوه سوه ژبوڅخه له پنځه زره کلونوراهيسې ۹۰۰۰متلونه او مقولې ۶۲ مه برخه

سه‌شنبه, 03 اسد 1396 13:48

له دنمارکي نه دمحمد صفرخواريکښ ژباړه
په يوه ډبره دوه مرغۍ وژل.(لاتين)
په يوغشي دوه نښې ويشتل.(افغانستان-پښتو-ژ.)
يوغشې دوه مرغۍ.(افغانستان-دري-ژ.)
دوه مرغۍ په يوګوزارويشتل.
دوه کوترې په يوه نخودنيول.(ايټاليا)
تش