Print this page
برای یادآوری شب یلدا یا زایش

برای یادآوری شب یلدا یا زایش

صدیق رهپو طرزي
از خدا وص ِل یار می خواھم،
در شب قوس و روز جوزایی.
جشن خورشید یا زادروز عیسا ؟
نگاھی بھ ریشھ
این امر روشن ھست کھ کسانی کھ دیدگاه و برداشت ھای خویش را برایآفرینش نظم جدید در خط باورھایی پس از موسا، سر و سامان دادند و بھ نام عیسا، پسر مریم کھ او را بھ باکره گی، برداشتھ بودند، سکھ زدند، در آغاز مانند ھمھ گروه ھایی کھ با فکر جدید ھمراه اند، بھ شدت در اقلیت بھ سر می بردند

ادامه در ضمیمه


لوستل شوی 857 ځله Last modified on پنجشنبه, 14 جدی 1396 15:33