پیدایش , ﺗﻜﺎﻣﻞ و دورﻧﻤﺎى زﺑﺎن درى

پیدایش , ﺗﻜﺎﻣﻞ و دورﻧﻤﺎى زﺑﺎن درى

پیدایش

مـؤرخِ تواناى افغـان, احـمـد علـى كـهـزاد بیش از نیم قرن قـبل از( ۱۹۵۱م) طى بـیانـیه علمـى و تار یخى خـود در مـوز یم ا یران گفـت :« هچ شبهـه نیست كـه پرورشگاهِ اولیه ا ین زبـان (درى) در حصصِ شمـالى افغـانستـان بود كه  از پامـیرتا هـر یرود  را در بر میگـرفت

ادامه موضوع در ضمیمه 

لوستل شوی 1026 ځله Last modified on پنجشنبه, 25 عقرب 1396 22:17