Print this page
طنز

احمد سعید سپهر

«اعلان به سبک موسسات خارجی مصروف در افغانستان»
فرصت طلبان و ابن الوقتان بیشتابید
آنان که از وطنپرستی ،صداقت، اصولیت و تقوا، و از مبارزه برعلیه بنیاد گرایان رنگارنگ جهادی و طالبی و آزادی خواهی و آزاد منشی نادم و یا دلزده شده، و به "اشتباهات سی ـ چهل ساله" خود پی برده و تازه "هوشیار" شده و در صدد جبران "اشتباهات جبران ناپذیر" خویش باشند، و بخواهند صاحب چندین بلند منزل در کابل و آپارتمانهای مجلل مانند رهبران تنظیمی و قوماندانهای جهادی در دوبی شوند، و در پارلمان آینده کشور به چوکی پر در آمد وکالت تکیه زده و از امتیازات بی حد و

حصر آن برخوردار گردیده و با اودور و اودورزاده ها همچشمی و رقابت نمایند و همسر دومی و سومی را بخرند، چانس وفرصت طلایی مهیاشده، تا کوفت پس و پیش را بکشند.

به آنانکه سابقه رشوت ستانی، سؤ استفاده، اخاذی، زورگویی و زور خوری و ارتباط با بنیاد گراها،
ای اس آی پاکستان و ساواجا ایران و ده ها ساز مان مشابه دیگر، یا سابقه خوش خدمتی در چندین تنظیم و تشکیل را داشته باشند و سند ارائه نموده و یا شاهد زنده و تضمین کنندۀ فعال داشته باشند، حق اولیت داده میشود.

توبه نامه تحریری و ندامت از راه دیروزی شرط اساسی است.

بیشتابید زیرا علاقه مندان زیاد و امکانات محدود است!

با استفاده ازچندین بار رخصتی سالانه، میتوانید از نور چشمی ها در اروپا و یا امریکا باز دید نمایید.

داوطلبان به آدرس ذیل ... و یا نمایندگی آن در سرک ... وزیر اکبر خان مینه که مسئول ساختن و سازماندهی احزاب طرفدار "دموکراسی و حقوق بشر" است مراجعه نمایند.

خاطره:

به آنانکه بتوانند تعداد بیشتر را معرفی نمایند، امتیاز دو سه «انجو» پر در آمد به حیث انعام در نظر گرفته شده است.
لوستل شوی 3659 ځله