طنز

طنز

احمد سعید سپهر

«اعلان به سبک موسسات خارجی مصروف در افغانستان»
فرصت طلبان و ابن الوقتان بیشتابید
آنان که از وطنپرستی ،صداقت، اصولیت و تقوا، و از مبارزه برعلیه بنیاد گرایان رنگارنگ جهادی و طالبی و آزادی خواهی و آزاد منشی نادم و یا دلزده شده، و به "اشتباهات سی ـ چهل ساله" خود پی برده و تازه "هوشیار" شده و در صدد جبران "اشتباهات جبران ناپذیر" خویش باشند، و بخواهند صاحب چندین بلند منزل در کابل و آپارتمانهای مجلل مانند رهبران تنظیمی و قوماندانهای جهادی در دوبی شوند، و در پارلمان آینده کشور به چوکی پر در آمد وکالت تکیه زده و از امتیازات بی حد و

حصر آن برخوردار گردیده و با اودور و اودورزاده ها همچشمی و رقابت نمایند و همسر دومی و سومی را بخرند، چانس وفرصت طلایی مهیاشده، تا کوفت پس و پیش را بکشند.

به آنانکه سابقه رشوت ستانی، سؤ استفاده، اخاذی، زورگویی و زور خوری و ارتباط با بنیاد گراها،
ای اس آی پاکستان و ساواجا ایران و ده ها ساز مان مشابه دیگر، یا سابقه خوش خدمتی در چندین تنظیم و تشکیل را داشته باشند و سند ارائه نموده و یا شاهد زنده و تضمین کنندۀ فعال داشته باشند، حق اولیت داده میشود.

توبه نامه تحریری و ندامت از راه دیروزی شرط اساسی است.

بیشتابید زیرا علاقه مندان زیاد و امکانات محدود است!

با استفاده ازچندین بار رخصتی سالانه، میتوانید از نور چشمی ها در اروپا و یا امریکا باز دید نمایید.

داوطلبان به آدرس ذیل ... و یا نمایندگی آن در سرک ... وزیر اکبر خان مینه که مسئول ساختن و سازماندهی احزاب طرفدار "دموکراسی و حقوق بشر" است مراجعه نمایند.

خاطره:

به آنانکه بتوانند تعداد بیشتر را معرفی نمایند، امتیاز دو سه «انجو» پر در آمد به حیث انعام در نظر گرفته شده است.
لوستل شوی 4048 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « زما مرکه د وزیر سره خاکه »