دخروبېلاري اوچړچې

دخروبېلاري اوچړچې

س . بلرنګ
وايي په يوه ښه آباد ملک کې يوموړاوبډای اوسېده. ډېرله شنو شپشتوډک دښتونه،غرونه اوفصلونه يې درلودل،حال داچې دخپلې ټولي مځکې لړمون يې ښه راسپړلی اوخالي کړی ووخودمځکې سريې ښه شين او آبادوو.دغه شتمن داهلي اووحشي حيواناتو دساتلو ښه شوقي وو اوهم يې هرډول حيوانات اومرغان درلودل ښه يې ساتل ډېرمزدوران اونوکران يې ورته مؤظف کړي وو چې حيوا ناتوښه روزنه اوپالنه ورکړي.خودغه شتمن يوډول حيوان نه درلود چې هغه خره وو اودخرود پيدا کولو په فکرکې شو چې دخپلونوروحيواناتوپه ډله کې بايدخره هم ولري.نويې نوکرانوته ښې ډېري پيسي ورکړې چې ولاړشي په ټولوملکووګرزي او خره واخلي،که ښه وي اويابد،که زوړوي ياځوان خوچې خروي، په هرقيمت چې وي بايد وايې خلي رايې

ولي اود خپلو نوروحيواناتوپه ډله کي يې وساتي. نوکران يې ولاړل اودبادار له امره سره يې سم چيري چي به يې خرپيداکاوو هغه به يې پيرودل او ښايسته لوي ګورم يې خره يې وپېرودل اودخپل بادار حضورته يې راوستل.بډای مزدورانوته دخرو په ساتنه کې لازم هدايت ورکړل. مزدورانو به خره ښه نازول،ښه يې مړول او په چمنو،باغو،ريشقو،شوتلوکې څرېدل خوچې څه به يې زړه غوښتل هغه يې خوړل اوهم يې کول،داخره يې د وچوخوارو ملکو له دښتو څخه راوستي وؤ ډېرې وږي سترګې يې درلودې نودغه له وښواوهرډول خوړوډکو پټيو ته چې راغلل اوهمدانګه په خپل اختيارهم پرېښودل شوي وو کومي خواته چې به زړه وغوښتل هغې خواته به تلل چا به يې مخه نه نيوله داپه دې خاطرچې په بادار باندي خوراګران ول بادار نوکرانوته امر کړی وو چې خروته به نورحيوا نات نه پرې ږدي چې ازاراواذيت يې کړي .نويې خپل اصليت او موقف هېرکړ. نوداسي بده ورځ يې جوړه کړه چې په ټولوحيوانا تو به يې حملې کولې،په لغتو به يې وهل خولې به يې پرې لګولې دټولوحيوانا توغوږونه ملاوي اوځانونه يې ورته زخمي زخمي کړي وواوسرې ويني يې له زخمو څخه بهېدې،
نو رلاڅه کوې. په ډېر لنډ وخت کې داخره دومره چاغ،مست اوسپين ستر ګي شول چې ټول حيوا نات يې تېښتي ته اړکړل آن تردې چې په زمريانو پسي به يې هم منډي وهلې داچې زمريان يې تېښتي ته مجبورکړي وو،دشااوخوا اوسېدونکو ژونديې هم ډېرورتريخ کړی ووکښت اوکرو ندې يې ټولي ورته خرابې کړې، داوسېدونکويومشردخروبادارته په وار واردخرودخرا بکاريود راتلونکوخطرناکوپايلوخبرورکړ مګردخروبادار غوږنه کاڼه واچول.
همدارنګه ددغوخرو دروزني اوپالني نوکران يې هم تردووسپږمورسولي وو. دخروله دغه لچري اوبې لاريتوب څخه بادارته څوڅوځلې شکايتونه رسېدلي وو.
خره ورځ په ورځ قوي کېدل،دباداردټول حيوانات اووسېدونکي دخپل ژوندڅخه دخرودلاسه بېزاره شوي وو خصوصأ چرګي اوچرګوړي چې به له خپلو قفسونوڅخه ددانې خوړلو له پاره راووتلې نودخروګلې به پرې ورهی کړل ځيني به يې ترسوو لاندي کړل اودنوروبڼکي به يې ورته وښکولې اورته بادبادبه يې کړې چرګې به دسترګو په رپ کې وږي تږي بېرته په خپلوقفسونو ننوتلې.خو باداردغه شکايتونه نه اورېدل اود چاخبره يې هم نه منله څه وخت وروسته داخره دومره ورانکاره شول چې دبادار دکېناستلو اومېلمستون چوکۍ اوغالۍ يې ورته چيري چيري اوريتاړي ريتاړي کړې،دخرو دغه ورانکاري اوبې لاري بادار په خپلو سترګووليده نويې ومنله چې خره نوربې لاري شوي بايد خپل اختيار ته پرې نه ښودل شي چې نوره خرابي جوړه کړي. نوکرانوته يې امروکړ چې خره راټول کړي اودنوروورانکاريو مخه يې ونسي. مزدورانو،نوکرا نواوبزګرانودباداردامرسره سم دخرو په راټلولوکې ګړندۍ هلي ځلې شروع کړې مګردغو مزدورانوته چې دخرو دراتم کولوله پاره ګمارل شوي ووداسي لغتي وخوړې چې نوردخروله راتم کوولواودورانکاريود مخنيولوڅخه لاس په سرشول.دخروګورم هم ډلي ډلي شول اوپرهرلور په ورشوګانو،کليو،غرنواوځنګلونو کې خپاره شول بيا نودخروراتم کول دبادارله پاره اسانه کارنه وو بلکه يوه سرخوږي ستونزه شوه.
ستونزه دومره ستره شوه چې باداردخپل دربار پهلوانانوته امروکړ چې تربيه شوي سپي له ځانوسره واخلي،پر آسانوسپاره شي اوخره نورله ورانکاريو څخه راوګرزوي.
ولي دې کارهم چنداني ګټه ونه کړه ځکه خره دومره غټ،غښتلي اوتيت شوي ووچې د آسانودسپرو پهلوانا نواودهغوی دسپوله وسه تېره وه چې خره پرلار برابرکړي.خره له مخي او سپاره پهلوانان اوسپي ورپسي دي، پهلوانان هم ستړي اودآسانو شاوي ځلووهلي پښې يې ګوډي شوي اوښه ډنګر شويدي سپي يې نور دمنډو نه وو او هر سيوري ته به پراته وواوخره دپخواپه شان خپلې چړچې کوي.


لوستل شوی 3835 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « مقاومت کنید هموطنانم ټوکه »

6 Responses Found

 • Comment Link
  nurlnShatt پنجشنبه, 15 جوزا 1399 06:29

  buy cialis online safely
  cialis reviews
  https://paydailoanz.com/cialis.php - cialis 10mg
  cheap tadalafil
  tadalafil cost
  https://paydailoanz.com/tadalafil.php - tadalafil 5 mg
  levitra online
  levitra
  https://paydailoanz.com/levitra.php - levitra pills
  levitra generic
  levitra pills
  https://cbdoilnumber1.com/levitra/ - viagra vs cialis
  cialis 20 mg
  cheap cialis
  https://cbdoilnumber1.com/cialis/ - cialis dosage

 • Comment Link
  zyxtsShatt چهارشنبه, 14 جوزا 1399 05:26

  online cialis
  buy cialis
  https://paydailoanz.com/cialis.php - cialis generic
  tadalafila
  tadalafil
  https://paydailoanz.com/tadalafil.php - tadalafil liquid
  generic levitra
  levitra 20mg
  https://paydailoanz.com/levitra.php - levitra
  levitra online
  cialis 20mg
  https://cbdoilnumber1.com/levitra/ - levitra
  cialis generic
  cialis generic
  https://cbdoilnumber1.com/cialis/ - cialis pill

 • Comment Link
  cialis generic چهارشنبه, 14 جوزا 1399 01:21

  Osgipz umyqjs real cialis online cialis 5mg

 • Comment Link
  upgiwGlize سه‌شنبه, 13 جوزا 1399 08:23

  2022 This product is now watched by 31 people.Viagra Drug Information.For orders less than 2,500 rubles - the cost of delivery 200 rubles.You will find that sildenafil is supposedly prescribed for PAH or pulmonary arterial hypertension not for erectile dysfunction.Drug interactions are largely similar, with the most important interaction being a contraindication to nitrate-containing drugs, such as nitroglycerin, commonly used to treat angina. viagra online Taking medication is not recommended for people who are allergic to the components of the drug.Don't comfort and get into your soul.It is noteworthy that sildenafil relaxes the cavernous body not directly, but uses the relaxing function of nitric oxide.Cialis is available in four different dosages 2.Warning least transiently, often gland notably viagra. online viagra We have them all.Didn t audition him when buy viagra went to norms, did they.25 mg, 1 tablet 584-631 rubles.Sildenafil content in Viagra Professional is 150 mg, which exceeds the maximal available classic Viagra dosage.At the time they believed that medicines starting with a V sounded more powerful and would sell more. https://pharm-usa-official.com - buy viagra online Scientists in England conducted a study of middle-aged men on exercise bikes, half had normal levels of testosterone in the blood, half lowered.They had, before this, graduallyaugmented their dividend from about six to ten per cent.You should have a drink with caffeine to sleep well.It specifies strict limits.It s a well documented sleep disorder that goes undiagnosed or misdiagnosed by the vast majority of doctors today.

 • Comment Link
  njjggGlize دوشنبه, 12 جوزا 1399 21:36

  female viagra cvs.The average price of generic drugs with the same active substance is 15.After a few months he thought, Perhaps I call sell some of my pictures and get enough money to afford to leave the bank and became a real artist.Similar songs.The Earth was really nice movie on nature and even the big screen at the theater indoctrination we non-majority people get that strips confidence. viagra generic I think you re safe.40mg worked amazing.We stopped _____ some food in the store, because we d run out of our supplies.The effect of longevity on sex drive is interesting.A when B for C during D since. viagra 100mg What Cialis helps and how he acts.Viagra may not work for everyone, and it may not work every time you take it.00 per month Pro 18 x Tadalafil Chewables, 90.I hey just started complaining that I was less attracted to sex than before, and didn't have much desire to do it.Thus, during sexual intercourse you will be able to experience even more pleasure and reach orgasm, even if before you did not succeed. https://pharm-usa-official.com - generic viagra Indian Viagra instructions on the use of no more than one tablet per day for 20-30 minutes before sexual intercourse can be washed down with water or drinks.The doctor may ask if the person has a history of any of the following.Bagration concluded that there is a plan of war in the main apartment and asked to send detailed comments.For pregnant women.пёЏHow Soon Should I Take Viagra All Natural Performance Supplement пёЏ Also called Horny Goat Weed for good reason aids the body How Soon Should I Take Viagra in the transport of Nitric Oxide that encourages your How Soon Should I Take Viagra body to increase production of testosterone.

 • Comment Link
  pfoweGlize یکشنبه, 11 جوزا 1399 13:42

  Some use Viagra not for ED but because they ve heard it can enhance athletic performance.If your first dose of Viagra doesn t work and you don t get side effects, try using it on up to 4 different days before thinking about next steps.Much of the advertised Viagra on the Internet is counterfeit, and may even contain dangerous and toxic drugs.Viagra quick comparison.Name of Medication. viagra generic free playboy male dick enhancement pills Energy What Is The Cost Of Viagra Pills.The doctor or pharmacist who assesses your condition will check for any potentially dangerous contraindications such as certain health problems or medication interactions.uk details the 10 best-selling cars of the week.Some drinks are stronger than others.Last reviewed 24 Jun 2019. generic viagra But their funding of vet s hard-ons isn t something to be admonished or used as a political point, at least without some facts.What else can I answer.The nanik is cunning.Therefore, it is worth using the remedy half an hour before sex.Later it increases the risk of adverse reactions due to the high load of the drug. https://pharm-usa-official.com - viagra buy Jacob LOVES interacting and engaging with audiences.Have any of your heart medications been increased, especially ones that are known to cause erectile dysfunction, such as the beta blocker family, Tenormin atenolol , Lopressor metoprolol and others.The red light on the god shield is soaring, the body of What Is The Cost Of Viagra Pills the unparalleled What Is The Cost Of Viagra Pills battle is doubled, the strength the пёЏ What Is The Cost Of Viagra Pills Unleash Your Wolf This Is Unique Formula Can Be Beneficial For Supporting Sexual Drive And Libido, Fertility And Stamina , Performance And Activity.Yet, one issue is rarely the sole factor men consider when taking a medication for erectile dysfunction.Trying 50 mg up to four times, taking it exactly as recommended If you have no success with the above, talk to the doctor about switching to 100 mg Try another erectile dysfunction drug such as Cialis.

خپل نظر وليکئ

ټولې کړکۍ چې د ستوري (*)نښه لري ډکول يې ضروري دي