نهه کسان په یوه انځور کې

نهه کسان په یوه انځور کې


عبدالملک پرهيز ژباړه

په دغه تصوير ۹ تنه وګړې شته

که شپږ تنه مو پيداکړه نو عادی هوښياري لرې

که ۷ تنه مو پيداکړه نو له عادي څخه لږ زيات هوښيار ياست

که ۸ مو پيداکړه نو زيات هوښيار ياست . نو پر ځان پام کوۍ

که ۹ مو پيداکړه نو ډير زيات هوښيار يې او خلاقه فکر لرې او کولې شی د هوښيار تيا له پلوه د شرلوک هلمز سره سيالي وکړې

لوستل شوی 807 ځله