عجبه پوښتنه

عجبه پوښتنه

عبدالملک پرهيز
د برګ خره (ګوره خره) نه مي پوښتنه وکړه: ته سپين يي خو په منځ منځ کي توري ليکۍ لري او يا دا چۍ تور يي او سپينۍ ليکۍ لري

برګ خره د ځواب پرځاي پوښتنه وکړه

ته ښه يي خو يوازي بد عادتونه لري، يا بد يي او ځني ښه خويونه لري

غلۍ يي خو کله کله ډيري خبري کوي، يا ډيري خبري کوي خو کله کله چوپ يي

خوشحاله مزاج لري خو کله ناکله خپه يي، يا پريشانه مزاج لري خو کله کله خوشحال يي

جامي دي پاکۍ دي خويوازي کميس دي ناولۍ دي، يا جامۍ دي ناولۍ دي يوازي پتلون دي پاک دي


او په دي ډول برګ خره زياتۍ پوښتني وکړي او لاړ

اخلاق نتيجه: نور هيڅکله د برګ خره نه د هغه د برګوالۍ پوښتنه نه کوم
لوستل شوی 884 ځله