Print this page
گل سپید

گل سپید

 بلقیس مل
هاشم با برادرش ابراهیم در یک خانه ای که از پدر برای شان به ارث رسیده بود در یکی از پس
کوچه های شهر کهنه کابل زندگی میکردند

بقیه در ضمیمه

لوستل شوی 543 ځله Last modified on جمعه, 16 سنبله 1397 18:47