د سپي وفاداری

د سپي وفاداری

سید عبید الله نادر  

ډیر کلنونه دمخه می یو څو کاله په یوه ځای کې چې سارا او بیدیا وه تیر کړل ،یو زما ښه دوست چې پر ما مهربانه وو ، ما ته یې یو لوی خالي انګړ د یو ډیر قوی هیکل غټ او ژوړ سپی سره راوسپاره ،چې زه په کې ژوند وکړم ،څو کاله می خپل ډوډۍ د سپی سره نیمایي کوله ،او سپی هم زما ساتنه د غلو نه کوله ،تر څو یو ورځي سپی ناروغه شو ،

د ده په وچود کې یوه لویه دانه ختلي وه ،چې هغه ورځ په ورځي لویده ،او چینجي یې هم کړي وو ،د سپي تکلیف هم زیاتیده زه مجبوره شوم چې د څارویو طبیب ته مراجعه وکړم ، طبیب سره می ولیده او سپی هم ورته وښوده ،طبیب ووئیل : چې دا زخم ډیر خطرناکه دی ،او دا سپی نه جوړیږي ،او د ده ساتل هم په کور کې خطر ناک دی ، یاني باید چې له کوره وشړل شي ،او یا ووژل شي ،ما موضوع د کور د سپي مالک سره شریکه کړه ،هغه د ده د وژلو نه انکار وکړ ،او له ډیره رحمدلي نه یې دې کار ته زړه ښه نه کړ، چې هغه وفاداره سپی ووژني ،نو ماته یې توصیه وکړه چې له کوره یې وباسم ،او خوشی یې کړم ،ما هم دا کار وکړ ،خو سپی د کوره نه واته ،او ځان یې ټینګ کړی وو ، وروسته چې په دې پوه شو چې د څه د پاره باید دا ځای پریږي ، نور یې ټینګار ونه کړ او په خپل مخه لاړ ،ډیره موده پس سپی راغی،د دخپلی پخواني پټي او مخفی لاری څخه انګړ ته راننوت ،په هماغه لاره چې هر کله به پټ راننوته ،سپی روغ رمټ وو ،نه پوهیږم چې په دې موده کې به ،د خپل خوراک او څښاک څرنګه کړي وي ،بیشکه چې خدای تعالی روزی رسوي او مهربانه ذات دی،زما خواته نژدې یو بل انګړ وو ،چې هلته هم یو ښه دوست اوسیده هغه راته ووئیل: چې په دې موده کې چې ستا سپی نه وو ،او ناروغ وو ،سپی به دشپی راته او ستا د کور مخي ته به یې پیره کوله ،او د مخه له دې چې سپیدې وچوي او سهار شي او څوک د ده د حضور نه خبرشي سپی به بیرته سارا ته ولاړ ،او دا ما په کراتو لیده چې سپی دا کار کاوه ،نو وایي ما د دې خبری نه د خودۍ سخت ټکان وخوړ او د خپل عمل نه چې دی به می په زورونو د کوره څخه ایسته پښیمانه شوم ،او د ځانه سره وشرمیدم ،او د سپی دې حده پوری وفادارۍ ته چې می پام شو دا هم راته شرم ښکاره شو چې بل انسان ته سپی خطاب وکړم ،او د سپی نوم په بده واخلم ،ځکه د مینې محبت او وفادارۍ په لاره کې سپی زما ډیر ښه استاد شو ،او ما د مینې او محبت درس ترې واخیست

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

د فیسبوک د یارانو او ملګرو څخه اخیستنه او د پښتو ادب په اوړو کې اغږلې شوي ، تعلمی ، تربیوی ، انتباهی ، او اخلاقی

 

لوستل شوی 67 ځله