خلاصه ی فعالیتهای علمی و اکادمیک پوهاند محمد بشیردودیال   (۱۳۹۹)

خلاصه ی فعالیتهای علمی و اکادمیک پوهاند محمد بشیردودیال (۱۳۹۹)

 (تالیفات، ترجمه، کنفرانسها، تقریظها و لست آرتیکلهای دایرة المعارف ومقالات منتشره)

فهرست

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوا ن                                                 صفحه

 • د چاپ شویو کتابونو لست  ۱
 • د چاپ شویو مقالو لیست                                         ۲
 • علمی سیمنارونه، کنفرانسونه ۱۸
 • رادیو او تلویزونو کې مرکې، علمی بحثونه، او روزنیزپروګرامونه
۱۹
 • دعلمی، ادبی ټولنو او شوراګانو غړیتوب    ۲۱
 • کتابونو ته تقریظونه      ۲۱
 • ستاینلیکونه، ادبی جایزی او تقدیرنامی        ۲۳
 • لنډ ژوند لیک           ۲۴
 •   

  ۱.د چاپ شویو کتابونو ترتیب شوی  لست:

  1. ګرځنده تیلفون (موبایل) د ژوند ملګری(ژباړه)، کابل  پوهنتون کی د معلوماتو دمرکز چاپ، ۱۳۹۰کال،
  2. اقتصادي پلان جوړونه دپوهنيارعلمي رتبې ته ژباړل شوى اثر.
  3. دکرنيزې مناسبې تکنالوژۍستونزې اودحللارې ( دپوهنمل علمي رتبې لپاره څېړنيزاثر ).
  4. دکرنې اوصنعت متوازنه وده ( دپوهندوى عملي رتبې ته څېړنيزاثر ).
  5. تانده غوټۍ (لنډې کيسې) دافغانستان دليکوالوټولنه ١٣٥٦- کابل ـ دولتي مطبعه.
  6. دکرنې پلان جوړونه( علمي- مسلکي ژباړه ) دکرنې وزارت،دکرنيزتبليغ،ترويج اوزده کړورياست خپرونه١٣٦٦- کال- کابل.
  7. ؛په کرنه کې دطبيعي منابعوپلان جوړونه ( دغه مسلکی اثر دمنې دکښت دکمپاېن په مناسبت په ١٣٦٨- کال کې دکرنې وزارت دترويج درياست له خواخپره شوې وه).
  8. شاهين ( دلنډوکيسومجموعه )- اردومطبعه- کابل ١٣٦٧ ل.هـ.
  9. دمينې ډالۍ (ناول) دليکوالوټولنه- کابل ١٣٦٧،دولتي مطبعه.
  10. دشواريهاى بازګشت اواره ګان افغان،مرکزمطالعات افغانستان (ASC) پېښور ١٣٧٧ کال- تاپ پرنټز- پاکستان.
  11. دافغانستان دطبيعي سرچينوپېژندنه- دافغانستان دکلتوري ودې ټولنه- جرمني- کولن ١٣٧٩ ( ٢٠٠٠ م.)
  12. حيات وحش افغانستان- چاپ مرکزمنابع نشراتى واطلاعاتى اکبر (ARIC) پېښور-پاکستان. ١٣٨١ش. کال.
  13. داقتصادي پرمختیاتيوري اوپلان جوړونه- دختيځ بيارغاونه(KOR )دخپرونوڅانګه.
  14. صنايع درافغانستان ونقش انهادراقتصادملى،چاپ کتابخانه هاى اريک- نمبرمسلسل١٢٦،١٣٨٢ ش. کال،پېښور-پاکستان.
  15. ديموګرافي اودنفوسوتحليل( دپوهنتون درسي کتاب )- ( لومړی چاپ١٣٨٢ ش. اوبياپه دوهم ځل۱۳۹۲کال.)،دانش خپرندويه ټولنه
  16. نباتات طبى-چاپ دفتراکبر- انتشارات الازهر- پېښور- پاکستان (٢٠٠٤) ١٣٨٤ش. کال.( دغه کتاب دوه ځله خپورشو)
  17. احصائيه (لومړى،دويم، ... لسم چاپ) دپوهنتونونولپاره درسی کتاب. خپروونکې ساپي دپښتوڅېړنواوپراختيامرکز،پېښور (٨١، ٨٤، ، ۱۳۹۸١٣٨٧ش.) اوڅلورځله نورګودرکتاب خپرولوټولنی اويوځل دلوړوزده کړوزارت د( DAAD) پروګرام په مالی مرسته خپورکړی دی.
  18. اصل خلجى هاى افغانى (ژباړه) ١٣٨٩ش. دميوندکتاب چاپولومؤسسه.
  19. پښتورياضي ١٣٨٨ ش. دسبانشراتيمؤسسه.
  20. دتصوف حقيقت، ١٣٨٩ ش. (ژباړه)،دميوندخپرندويه ټولنه.
  21. اداره،ګودرخپرندويهټولنه ١٣٨٨ش. (په پښتواودري ژبو شل ځله چاپ شوى دى).
  22. غزنوي سلطان محمود؛ژونداوپېښليک.(ژباړه)دميوندخپرونديې ټولنې چاپ.
  23. دعلمي تجربوطرح اوډيزاين،ګودرخپرندويه ټولنه، ١٣٨٤ش.،درسي کتاب.
  24. په پينځه ټوکوکې ديوشمېرسبوتوليداوروزنه ( له پوهنمل سيداجان عبدياني اوپوهنيارمحمداسماعيل سعادت سره په ګډه ).١٣٨٥ش. کال. اوديوشميرسبومارکيتنګ
  25. دننګرهارولايت اوجلال ابادښارپېژندنه ( له اسدالله حصارشاهيوال اوسيدپاچاباورسره په ګډه ).
  26. مرکه ( دلنډوکيسوټولګه )، ( امين افغانپور،ډاکټراسدالله حبيب اوببرک ارغندسره په ګډه )، کمیته دولتی طبع ونشر، دولتی مطبعه: کابل - افغانستان.
  27. په افغانستان کې دګاڼوجوړلوهنر،۱۳۹۱(ژباړه).
  28. سوداګري دټولولپاره (ژباړه، ١٣٨٨ش. کال- کابل)۱۳۸۸
  29. دخريدارۍهيات ( دطنزونومجموعه ١٣٨٦ ش.کال،سبا(میوند)خپرندويه ټولنه.
  30. پښتورياضي(ژباړه،١٣٨٦ ش.کال- پېښور)،داکتاب دوه ځله خپورشوی دی.
  31. دطبيعي منابعواقتصاد( دپوهنتونولپاره درسي کتاب- لومړى چاپ١٣٨٤ ش. د لوړوزده کړو وزارت، ،دوېم چاپ ١٣٨٦ ش. کال. درېيم ځل ١٣٨٩ ش.کال).
  32. نګهداری وپرورش بز در افغانستان (ژباړه).۱۳۹۰
  33. په افغانستان کې هنراوښکلي هنرونه.(ژباړه) دوه ټوکه. ۱۳۹۰
  34. داقتصادي پروژوتحليل اومديريت. داقتصادپوهنځی لپاره درسی کتاب (لومړی چاپ۱۳۹۰، دوهم چاپ۱۳۹۴ل. درېیم چاپ ۱۳۹۶)
  35. سرګرمی بااعدادورشد استعداد های شما(۱۳۸۹ل.)مرکز خدمات کمپیوتری شیبر، د(توانا/ABLE ) دکتابونو دلړۍ۱۸۴ ګنه.
  36. دمديريت علم (ژباړه).داقتصادپوهنځی لپاره درسی کتاب (لومړی چاپ۱۳۹۲،دوهم چاپ۱۳۹۳ل.)، ګودر خپرندویه ټولنه
  37. اسانه محاسبه.(دا کتاب دوه ځله ګودرخپرندويي ټولنی نشرکړی دی).۱۳۸۹
  38. ولايتي شوراګانې دملی یووالی په لوری دریڅې (ژباړه).۱۳۸۹ل.کابل-افغانستان.
  39. غوره شوي حکايتونه اوپه زړه پوری مطالب (ژباړه)، دوه ټوکه.

  ۴۰.په افغانستان کې د ترکاڼي(دلرګی د تخنیک) د هنر زده کړه او لارښود(۲ټوکه) ،د  ABLE دپروګرام چاپ،  ۱۳۹۱.

  ۴۱.   دژويواوڅارويوپه زړه پوری نړی. ګودر خپرندویه ټولنه،۱۳۹۱.

  ۴۲.   کوچنی اوتطبيقی اقتصاد(ژباړه) داقتصادپوهنځی لپاره درسی کتاب،داقتصاددپوهنځی استاد،پوهنمل زبيرنورمل سره په ګډه

  ۴۳.   عامه اقتصاد( ژباړه)،درسی کتاب،داقتصادپوهنځی استادانوپوهيالی عبدالله عادل اوپوهيالی اخترغنی سره په ګډه.

  ۴۴.   افغانستان دتاريخ په تګلوری کی( دادافغانستان دسترمورخ ميرغلام محمدغباردافغانستان درمسیرتاريخ،نامتوکتاب ژباړه ده،لومړی چاپ۱۳۹۳.

  ۴۵.   معرفی تکنالوژی محلی افغانستان،چاپ مرکزمعلومات افغانستان درپوهنتون کابل( چاپ اول۱۳۹۲، چاپ دوم ۱۳۹۷).

  ۴۶.دانسانانو اوژویو په ژوند کې د ونوـبوټو اهمیت، ژباړه(۱۳۹۰) (ACKU ) پرله پسې نومره۲۳۳، کابل- افغانستان.

  ۴۷. نقش و اهمیت صرفه جویی در مصارف، ۱۳۹۱(۲۰۱۲ل.)په کابل پوهنتون کی دافغانستان د معلوماتو مرکز د(USAID ) په مالی مرسته چاب کړی دی.

  ۴۸.په افغانستان کې اقتصادی، اجتماعی پلانونه او د هغو په طرح، جوړولو او تطبیق کې دجمهور رېیس محمد داوود خان ونډه، مومند کتاب خپرندویه تولنه.۱۳۹۱ل. کال.

  ۴۹.دافغانستان یوه لنډه دیارلس کلنه تجربه: بهرنۍ مرستې، ملی پرمختیایی ستراتیژی اود بازار نظام ته کتنه. ګودر خپرندویه ټولنه، ۱۳۹۲.

  ۵۰.په افغانستان کې دبڼوالۍ د ترویج او پراختیا لارې-چارې(ژباړه)۱۳۹۲.کابل پوهنتون کې دافغانستان د معلوماتومرکز، موج طباعتی او تبلیغاتی شرکت چاپ.

  ۵١.په کور او ګلتون  کې د ګلانوروزنه(ژباړه). ۱۳۹۵. دایبل نشرات، کابل- افغانستان

  ۵٢.   دسازمانی اړيکومديريت (درسی کتاب) ۱۳۹۴ل. یار خپرندویه ټولنه.

  ۵٣.دسازمانی شخړو مدیریت(درسی کتاب)۱۳۹۴ل. یار خپرندویه ټولنه، جلال اباد.

  ۵٤.دمالی خطرونومدیریت ( درسی کتاب)۱۳۹۵، ختیځ کتاب خپرولو ټولنه.

  ۵٥.په افغانستان کې د غالۍ اوبدلو صنعت (۱۳۹۵)، په کابل پوهنتون کی د معلوماتو د مرکز چاپ.

  ۵٦.د دیموکراسی او ټولټاکنو مفهومونه ۱۳۹۶(ژباړه) ، خپروونکی : ACKU

  ۵٧.منطقوی اقتصاد۱۳۹۶ل.(درسی کتاب)، کتاب خپرندویه ټولنه.

  ٥٨.په افغانستان کې میناتور ( ژباړه) دځواکمن/توانا د پروګرام چاپ (۱۳۹۶). کابل- افغانستان

  ۵٩.داقتصاد تشریحی قاموس (په ۵۲۰مخونو کې د ۱۷۵۰ اصطلاحاتو تشریح) ۱۳۹۶، مومند خپرندویه ټولنه.

  ۶۰.کرنیز تمویل ( د افغانستان د کرنې د پوهنځیو لپاره درسی کتاب)،  له ښاغلی پوهنیار ضیاالرحمن راسخ سره په ګډه، د مومند خپرندویه ټولنه، ۱۳۹۶ل. کال.

  ۶۲.د اقتصادی پرمختیا تیوری، لومړی چاپ ۱۳۹۴،دوهم چاپ  ۱۳۹۶ل. کال.

  ۶۳.دبشری سرچینومدیریت(ژباړه) ، د عامه ادارې او پالیسی د پوهنخي لپاره درسی کتاب.

  ۶۴.د کرنې تشریحی قاموس، ۱۳۹۸(په ۴۰۰مخونو کې د ۱۵۰۰ اصطلاحاتو تشریح).

  ۶۵.د درملو اداره او تنظیم (ژباړه). دپوهاند غضنفر د روغتیایی انستیتوت لپاره درسی کتاب، ۱۳۹۷

  ۶۶.موږ بیرته خپل کلي ته ځو. ۱۳۹۷ ( دغه رومان په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز د ځوانانو د ادبیاتو په مناسبت په دري پارسی هم ژباړلی او چاپ کړی دی)،

  ۶۷.د طبیعی منابعو مدیریت او د چاپیرال ساتنې پالیسی ، درسی کتاب ۱۳۹۶

  ۶۸.عامه اداره (دوه ټوکه۱۳۹۸)  دعامه ادارې او پالیسی پوهڼخی  لپاره درسی کتاب (ژباړه)

  ۶۹.د مدیریت اصول او بنسټونه (۱۳۹۷)(ژباړه).

  ۷۰.په افغانستان کې دخط او خطاطی بدلون ته کتنه. ۱۳۹۱

  ۷۱.د افغان پنا اخیستونکو د ژوند یو څو کیسې ( ژباړه). ۱۳۹۳

  ۷۲.ګټور خواړه(ژباړه) ۱۳۹۶

  ۷۳.افغانستان زما هیواد(ژباړه) ۱۳۹۴

  ۷۴.دملکی خدمتونو د بستونو لپاره د کانکور لارښود(له استاد میر احمد مهمانی سره په ګډه)۱۳۹۸.

  ۷۵.دپروژې مدیریت په عمل کې ( له انګلیسی څخه ژباړه) درسی کتاب ۱۳۹۹ل. کال.دلوړو زده کړو وزارت-  Germanic د درسی کتابونو د تالیف اوخپرولو دفتر.

  ۷۶.دعامه مالی چارو بنسټونه(ژباړه) ۱۳۹۲  داقتصاد پوهنځی لپاره درسی کتاب

  ۷۷.صنعتی اقتصاد ،داقتصاد دپوهنځیو درسی کتاب (د لوړو زده کړو وزارت د Germanic  درسی کتباونو د برنامې چاپ)

  ۷۸.کوچنی اقصاد (ژباړه) درسی کتاب، ګودرکتاب خپرندویه ټولنه،۱۳۹۴(له محمد زبیر نورمل سره ).

  ۷۹.د اداری  کار کوونکو لپاره د کانکور لارښود. ګودر کتاب خپرولو تولنه، ننګرهار ۱۳۹۸.

  ۸۰.اقتصادی  سنجشونه،  درسی کتاب .  مومند خپرندویه ټولنه: ۱۳۹۸

  ۸۱. دعامه ادارې او مدیریت تشریحی ډکشنری (اکسوس خپرندویه مرکز) ۱۳۹۹

   

  ۲.د چاپ شویو مقالو لست:

  ۱.اوبه د ژوندسرچینه ( دافغانستان د اوبو مهمی حوزی)، شمشاد: خوشحال فرهنګی ټولنه  ۱۳۷۸،  ۱-۲ ګڼه(۱۳-۱۴پرله  پسې).

  ۲.انتخابات د دیموکراسی د اصل پهتوګه: افغان یووالی، ۱۶ګڼه۱۳۸۳ سرطان میاشت

  ۳.انسانی استعداد او دهغه وده:  خوځښت ۱۳۸۲، ۲-۳ ګڼه  غبرګوی- وږی پرله پسې ۵-۶ ګڼه  دویم کال.

  ۴.اداره با کیفیت ومدیریت خوب، سنبله ۱۳۸۴ مجله ادره امور ریاست جمهوری شماره اول ۱۳۸۴ کابل.

  ۵.آغاز نو، مجله کمیسیون اصلاحات اداری سلسله مقاله ها از شماره اول اسد ۱۳۸۷

  ۶.افغانستان د خپلو اوبو په اور کې،  ۱۳۸۷  قلموال خپرونه ۱۳۸۷  ۶مه ګڼه اسد میاشت.

  ۷.اسلام،علوم او د یونسکو هڅې،  د پیغام اخبار:۱۳۷۴/۱۲/۲۸ګڼه.  پېښور

  ۸.اسلام او ټولنیز اداب. ننګرهار ورځپاڼه: ۱۴۴د۱۳۷۰ کال۱۴۴پرله پسې ګڼه ۱۳۷۰/۷/۲۰

  ۹.ازینجا تاشمالی کار دارم(انیس اخبار ۱۳۸۹درسه قسمت۲۲-۲۵-۲۹جدی شماره های مختلف صفحه ی دانش و فرهنګ

  ۱۰.اداره او بشری منابع، جریده اصلاحات اداری (آغازنو) ۱۳۸۶ماه قوس شماره ۱۲

  ۱۱.استخدام. انګازه مجله -  دننګرهار د اقتصاد ریاست مجله، ۱۳۸۶ کال.

  ۱۲.انسان څنګه میلییاردونه کاله وروستته ځي؟  صبا مجله ۱۳۸۷

  ۱۳.اداره  رڼا مجله، درېیم کال.  دوهمه ګڼه ۱۰-۱۱ پرله پسې جوزا-سرطان ۱۳۸۷ل

  ۱۴. افغانستان  او په سارک کې یې غړیتوب. ارزښت لومړی کال، ۳ ګڼه زمری-وږی ۱۳۸۷دننګرهارګمرک  خبرونه

  ۱۵.اقتصادی ثبات،  صبا مجله،

  ۱۶. افغانستان  او بهرنۍ مرستې.  ارزښت مجله، ددوهم نشراتی کال لومړی ګڼه کال ۱۳۸۸، وری-غویی

  ۱۷.آشنایی با  SWOTو    CBAروزګار مجله ـ کابل۱۳۸۹. نشریه یونایتد بانک

  ۱۸.افغانستان او یو شمیر هیوادو سره یی ستراتیژیک تړونونه، ۱۳۹۰-۹۱،حوت-حمل غضنفربانک مجله.

  ۱۹.اوبه په افغانی فرهنګ کې، انیس ۱۳۹۷/۵/۲پرله پسې څو ګڼې. (مقاله څلور برخی لری)

  ۲۴.اوبه په ډانګ نه بیلیږی،  ادبی لیکنه( سحر )مجله ، پېښورـ  ۶ ، ۱۳۷۲

  ۲۰.ازمتون کهن: نوشته های مختلف تحت سه عنوان جداګانه،  مجله سحر چاپ پشاور ۱۳۷۲

  ۲۱.آزاد بازار او کامل رقابت. انګازه مجله، دوهمه ګڼه حوت ۱۳۸۵.

  ۲۲.انتخابات اودانتخاباتوپه هکله د پوهې اړتیا. خادم مجله. ۱۸ګڼه  سنبله ۱۳۸۷

  ۲۳.اداره. مینه مجله، جلال اباد، ۱۳۸۶عقرب ګڼه.

  ۲۴.اوپه هغه مازیګر.  جرګه مجله، ۱۲مه ګڼه ۱۳۶۵حوت میاشت.

  ۲۵. بانک او بانکولی.  مینه مجله. ۱۳۸۸ کال، اتم کال، پنځمه ګڼه (پرله پسې ۳۹ ګڼه).

  ۲۶.بت شکن محمود، فاتح سرلښکر او که فرهنګیال سلطان   ،خلافت مجله ۱۳۷۷/۲/۲۹-کندهار

  ۲۷..بیارغاونه ، اقتصادی ستونزی او د هغو د حل لاری، تعاون مجله، پیښور ۱۳۷۷حوت ګڼه ۴۸مخ.

  ۲۸..بهرنۍ مرستې، ورځ مجله ۱۳۸۴.  دپښتو څیړنو د پرمختیا مرکز، پېښور-کل حاجی پلازا، مسئول مدیر ق،خوږیانی

  ۲۹.بشپړه وګړشمیرنه او د هغې شرایط-  ارزښت مجله،  لومړی کال لومړی ګڼه ، جوزا-سرطان ۱۳۸۷.

  ۳۰.تمدن،  نن اخبار، ننګرهار-آزاده فرهنګی جریده. ۱۳۸۱، ۴ګڼه.

  ۳۱.بیارغاونه ، اقتصادی ستونزی او د هغو د حل لاری، تعاون مجله، پیښور ۱۳۷۷حوت ګڼه ۴۸مخ.

  ۳۲.بهرنۍ مرستې، ورځ مجله ۱۳۸۴.  دپښتو څیړنو د پرمختیا مرکز، پېښور-کل حاجی پلازا، مسئول مدیر ق،خوږیانی

  ۳۳.برار،  وفا اخبار شپږم کال، د ٍثور میاشت،  ۱۰-۱۵-۱۶ګڼه

  ۳۴.په ملی اقتصاد کی دد بیلابیلو حرفو او کسبونورول او اهمیت ـ ښیګڼه مجله، دریمه ګڼه، ۱۳۷۴/۲/۶

  ۳۵.په افغانستان کې د کرنې تاریخچه، تعاوون مجله – پېښور ۱۳۷۸دسی  سی  ای دفتر، حیات اباد.

  ۳۶.بیارغاونه، اقتصادی ستونزی او دهغو حللارې،  تعاوون ۱۳۷۷دحوت وروستۍ (۶)ګڼه ، ۴۸مخ.

  ۳۷.په افغانستان کې دصنعت لنډه تاریخجه،  تعاون، پېښور- ۱۳۷۸.

  ۳۸.پرمختیایی  هیوادو کې د روغتیا په برخه کې څینی ستونزې:  روغتیا مشال، ۱۳۸۰(۴۱۲۲)حمل-جوزا ګڼ،

  ۳۹.پرمختیایی ستراتیژي، سباستوری، جلال اباد ښارـ ۱۳۸۰/۶/۱۱لومړی کال- شپږمه ګڼه،

  ۴۰.پوهننتونها وجایګاه آن درسیستم آموزشی . افغان  یووالی – پنځمه ګڼه، ۱۳۸۱جوزا میاشت.

  ۴۱.په سرشمیرنه او دیموګرافیکی څیړنو کی د بشری ځواک ...موضوع، خوځښت ، دریمه ګڼه.(تله-لیندۍ)۱۳۸۱.

  ۴۲.په افغانستان کې د کرنې دسکتور پرمختګ او دمولدیت دلوړاوری لارې –چارې. پوهه علمی مجله. ننګرهار پوهنتون، ۹-۱۰ګڼه، ۱۳۸۲قوس میاشت.

  ۴۳.په دیموګرافیکی څیړنو کې دنفوس د ویش اهمیت. پوهه، جوزا۵-۸شماره، ۱۳۸۱

  ۴۴.پرمختیایی هیوادو کی د اقتصاد او نفوسو مسئله. ارین مجله، حمل- ثور ۱۳۸۴.

  ۴۵.پژواک.  تورغر مجله، دریمه ګڼه ۱۳۸۴ د قوس میاشت.

  ۴۶.په پرمختیایی هیوادو کې انکشافی سیاست...   آرین مجله- پشاور ۱۳۸۴جوزا-سرطان ګڼه.

  ۴۷.په ملی اقتصاد کې کورنی عوامل،  مجله اقتصاد  ۱۳۸۴ میزان میاشت.

  ۴۸.په سرحدی ولسوالیو کی...  جرګه مجله، دقومونو اوقبایلو چارو وزارت، دنشراتوریاست خپرونه، ۲۵ګڼه۱۳۸۵

  ۴۹پروژه . انګازه مجله، داقصتاد ریاست خپرونه. جلا ل اباد . ۱۳۸۵ لومړی ګڼه.

  ۵۰.په اداره کې د ظرفیتونو د اوچتول.. تفکرـ اکادمی علوم. ۱۳۸۷دحمل د میاشتی ګڼه،

  ۵۱.په علمی لیکنه کې د اعدادو او فزیکی کمیتونو لیکل.  تفکر. دافغانستان دعلومو اکاډمی.دلو-حمل(۶)ګڼه۱۳۸۶-۸۷

  ۵۲.بهرنی مرستی ..   پاریس کنفرانس.  سیمه ییز مطالعات، د علومو اکادمی د مطالعات منطقوی دمرکز علمی  مجله.

  ۵۳.په علمی لیکنه کې د اصطلاحاتو د مخففاتو رواستل، زیری اخبار، دعلومواکاډمی، ۴شنبه۱۱-۱۲ګڼه،جوزا۱۳۸۷

  ۵۴.بیرغ، مینه مجله، ۱۳۸۸. اتم کال. ۴مه ګڼه،  پرله پسې ۳۸مه ګڼه.

  ۵۵.بارکود. روزګار مجله، یونایتید بانک. شماره نهم. ۱۳۸۹.

  ۵۶.بخشنه، جرګه مجله، (۴)ګڼه -۱۳۶۵

  ۵۷.په افغانستان کی د چاپیریال ستونزې او هغو ته تدابیر، عرفان مجله، د ښوونی او روزنی وزارت نشراتی ارګان.

  ۵۸.پانګه . ارځښت مجله. د ګمرک دوه میاشتنی مجله.  لړم میاشت، ۱۳۸۹

  ۵۹.پلان جوړونه د بیارغاونې د اقصتادی – اجتماعی  ودې او استقرار لومړی شرط. تعاون مجله. پېښور ۱۳۸۲

  ۶۰.تصوف،روجی تعالی او د عواطفو تلطیف.  ننګرهار مجله- جلال اباد ښار(داطلاعاتو او فرهنګ ریاست خپرونه).

  ۶۱.تجاربی از قاموس ودایرة المعارف (دور دوم) افغانستان، انیس ۲۰-۲۴سرطان۱۳۹۰

  ۶۲.تخیل، خوځښت مجله ۱۳۸۲کال.

  ۶۳.پښتو لنډۍ یا دخلکو دفرهنګ ښکلی مرغلرې ، کونړ جریده،  ۱۷۰/۱۰/۵.د کونړ د اطلاعاتو او کلتورریاست خپرونه،

  ۶۴.تولید، مینه مجله،  اووم کال. لومړی ګڼه پرله پسې ۳۱مه ګڼه  غبرګولی، ۱۳۸۷کال.

  ۶۵.ټاپی (TAPI) پروژه ، سیمه ییز مطالعات، دعلوموی اکاډمی د منطقوی مطالعاتو مرکز نشریه ۱۳۸۶کال

  ۶۶.په پرمختیایی هیوادو کې دپلان دبشپړیدو نظارت،  پوهه مجله (۳)ګڼه ۱۳۶۷

  ۶۷.ځوانو لیکوالو ته ځینی مشوری، دولولی رادیویي –ادبی پروګرام. سنبله ۱۳۶۵(دوه پاڼې مقاله).

  ۶۸.څلورمه برخه، د۱۳۶۴کال د جوزا میاشت،  د لیکوالو دټولنی نشراتی ارګان(ژوندون) دوهمه ګڼه.

  ۶۹.خاورې شوی هیلې، وفا اخبار،پېښور، ۲۳پرله پسې ګڼه، سنبله،۱۳۷۵

  ۷۰.خزانه او مرغلرې، آزاد افغانستان، پېښور، د۱۳۷۷ل.کال سنبله،وشپږمه ګڼه.

  ۷۱.خواست، آزاد افغانستان، پېښور، د۱۳۷۷ل.کال لومړۍ ګڼه.

  ۷۲.حضرت باز، دپښتو ملانصرالدین. سپیده مجله(مرکزفرهنګی عرفان) پېښور۱۳۸۰/۶/۱۱

  ۷۳.خصوصی اقتصاد، جامعه مدنی، نشریه ی (مجما) کابل. شماره سوم، ۱۳۸۵.

  ۷۴.خندا. ژوندون مجله، دلیکوالو ټولنه، ۱۳۶۷لومړۍ ګڼه.

  ۷۵.د F.A.O د ورځې(داکتوبر۱۷مې) په مناسبت، هوساینه او سوکالي – ننګرهار ورځپاڼه

  ۷۶.The Role of Agriculture in Economy of Afghanistan  د DIAMONDمجله، ننګرهار، دوهمه ګڼه مومند خپرندیوه ټولنه ۱۳۸۴دقوس میاشت.(Bi Monthly Magazine-Issue No>2nd,1th Year,Mar-Apr.2006) P.5

  ۷۷. Afghanistan (NICPAcee Conference IV) Articles , The Journal  The Stability in

  ۷۸.خصوصی کول او دهغې شرایط، جامعه مدنی  مجله، د (مجما) خبرونه، کابل. دلو- حوت ۱۳۸۵

  ۷۹.جلال اباد ښار او دنفوسو میشت کیدنه،  جلال اباد د ښاروالی نشریه  لومړی ګڼه ۱۳۷۸کال.

  ۸۰.چاپیرال ساتنه او چاپیریالی اخلاق.  جلال اباد مجله،  ۱۳۹۰، دوهمه ګڼه. دجلال اباد ښاروالی خپرونه.

  ۸۱. حرفوی زده کړی. عرفان مجله،  د معارف وزارت خپرونه، اسد میاشت، ۱۳۹۱.

  ۸۲.د نیمی شپې میلمنه.  سباوون مجله، کابل. اتمه ګڼه، ۱۳۹۷۲۴مخ.

  ۸۳.د ژرندګړی د لور خوب. ژوندون  ادبی مجله، دلیکوالو دټولنی نشراتی ارګان. د۱۳۶۷کال لومړی ګڼه.

  ۸۴.دخریداری هیات،  سباون،  (۲)ګڼه، ۱۳۶۷.

  ۸۵.چاپیریال ساتنه دانقراض ستونزه. ۵شنبه، ۳۰ سنبله، ۱۳۸۶ اصلاح ورځپاڼه  کابل.

  ۸۶. د فال چیه،  داستانونه، مجله- دوهمه ګڼه ۱۳۷۷

  ۸۷.دبوټانو تاریخچه، سباوون  مجله،  د ۱۳۶۷کال (۶) ګڼه.

  ۸۸.دکره کتنی په دود لنډه یادونه،  ننګرهار اخبار، ۱۳۶۹/۱۲/۲۷نیټه  دریم مخ .

  ۸۹.د چپه ګردن تاریخچه،  سباوون  مجله،  د ۱۳۶۷کال (۸) ګڼه .

  ۹۰.دخوړو نړیواله ورځ.  ننګرهار اخبار. دعقرب میاشت= د اکتوبر ۱۴مه، ۱۳۷۸

  ۹۱.د۱۹۹۲ع.نوی کال او د نړی نوی څیره. ننګرهاهر ورځپاڼه ۱۳۷۰/۹/۲۶

  ۹۲.دتورخم لویه لار او دهغی اقتصادی اهمیت، ننګرهار اخبار،۲۱۲ګڼه، ۱۳۷۰/۱۱/۲۹

  ۹۳.دګاونډیوهیوادو په منځ ک د افغانستان ځانګړی دریځ  ننګرهار اخبار ۲۲۶ ګڼه، ۱۳۷۰/۱۲/۲۰

  ۹۴.دافغانستان راتلونکی اقتصادی سیاست،  ننګرهاهر اخبار، ۱۳۷۰/۱۲/۲۵،پرله پسې ۲۲۹ګڼه.

  ۹۵.دپرمختیایی هیوادونودښوونی او روزنی پلان جوړونه،  پوهه مجله، ننګرهار پوهننتون، (۳)ګڼه، عقرب.۱۳۷۲.

  ۹۶.دقرآن مجید یوه ډیره پخوانۍ نسخه، سره د دری ترجمی – سحر مجله، دمحاذ دتنطیم نشراتی ارګان. ۱۳۷۲.

  ۹۷.د دستار سړی ، سجرمجله،  پېښور، دمحاذ دتنطیم نشریه، ۱۳۷۲.

  ۹۸.دآزمایښتونو آزمایښت، سحر مجله، پېښور، ۱۳۷۲

  ۹۹.دطنز په هکله... ننګرهار ورځپاڼه ـ دعقرب میاشت، ۱۳۶۹/۸/۲۶نیټې ګڼه.

  ۱۰۰.دګلونوبرخلیک. خلافت مجله، کندهار، ۱۰-۱۱ګڼه.۱۴۲۰ ق.کال.

  ۱۰۱.دکارغه ورمونه،  وفا اخبار ، پېشور، ۱۳۷۶دحوت وروستۍ ګڼه.

  ۱۰۲.د پکي تارخچه،سباوون  مجله،  د ۱۳۶۷کال (۸) ګڼه .

  ۱۰۳.د افغانستان په کرنه کې مناسبه تکنالوژي،  پوهه مجله (۵)ګڼه، ۱۳۷۳ ل.کال.

  ۱۰۴. دکرنې سکتور کې د احصائيې ځانګړی رول. پوهه مجله، دننګرهارپوهنتون علمی مجله، ۱۳۷۴

  ۱۰۵.  دایکو سازمان وروستی غونډه. پیغام جریده، ۱۳۷۴،(۳۳)ګڼه، د حمل ۲۱مه.

  ۱۰۶.دملګرو ملتونو پنځوسمه کلیزه.  دپغام اخبار، کابل، ۱۳۷۴

  ۱۰۷. دافغانستان د کرنې دسکتور لپاره مناسب تخنیک. برګ سبز مجله د سویډن موسسه، (۲)ګڼه ۱۹۸۸،۱۳۷۷حمل –جوزا ګڼې.

  ۱۰۸.دنارنج بوتانیکی پیژندنه.  ننګرهار ورځپاڼه.، دحمل ۱۲ دنارنج ګل په مناستب ځانګړی ګڼه.

  ۱۰۹.دګران افغانستان نیمګړی اقتصاد او بیارغاونی لارې –چارې.ګندهارا مجله. (۴)ګڼه. ۱۳۷۷غبرګولی- چنګاښ(۱۹۹۸)

  ۱۱۰.دکرنیز ترویج ښې او مناسبې طریقې.  برګ سبز مجله(۴)ګڼه۱۹۹۸=۱۳۷۷)کال میزان-قوس شمارې.

  ۱۱۱. د افغانستان د کرنی په سکتور کې د طبیعی منابعو د استفادی دموسساتی چوکاټ څیړنه. هیله مجله. پېښور. (۶)ګڼه. ۱۳۷۷،پرله پسې ۱۲مه ګڼه، ۱۸ مخ.

  ۱۱۲.دمعیشتی او عصری کرنې توپیرونو څیړنه او... پوهه ، د ننګرهار پوهننتون علمی مجله، ۲ګڼه۱۳۷۴سرطان.

  ۱۱۳.دکرنی سکتور سره یوځای دصنعت د متوازنې ودې داړتیا څیړنه. کتاب،  د عامه کتابتونو دریاست نشریه، ۱۳۷۸

  ۱۱۴.دکرنې او مالداری دعلومو برخه کې د اسلامی پوهانو ونډه.  ننګرهار مجله، ۱۳۷۸.

  ۱۱۵.دسیدجمال الدین افغانی  اند او ژوند.  کونړ مجله. د کونړ ولایت داطلاعاتو او فرهنګ ریاست. قوس ۱۳۷۸.(۴)ګڼه(رمضان –شعبان ۱۴۲۰).

  ۱۱۶.دنفوسوزیاتوالی او کرنیز محصولات.  مرسته مجله، ننګرهار. د معیوبینو ادارې نشریه. ۱۳۷۸

  ۱۱۷.دکرنیزو محصولاتو دبیو ثبات. کتاب ، دعامه کتابتونودریاست نشریهو پرله پسې ۱۱ګڼه،۱۳۷۹ لیندی (شعبان)۱۴۲۱

  ۱۱۸.دګوزاروی او عصری کرنی ترمنځ توپیرونه، پوهه مجله. میزان ۱۳۷۸ جوزا ۷۹، دریم دور ۱،۲،۳ ګڼې.

  ۱۱۹. دترخی خاطری په څنډو کی( د امرالله امید دیوه کتاب معرفی  اوکره کتنه) ننګرهار اسد ۱۳۶۹

  ۱۲۰.د اوبو ژرندی په زړه پوری عنعنوی تکنالوژي، تعاون ، پېښور د سی سی  ای دفتر

  ۱۲۱.د اسد ۲۸مه د افغانستاان د مسلمان او په خپلواکی مین ولس ملی ورځ. تاریخی مقاله ، ننګرههار ورځپاڼه (۵۱)ګڼه ۵شنبه د اسد ۲۷مه ۱۳۷۹

  ۱۲۲.د شخصیت د تکوین ارزښت. ننګرهار مجله د۱۳۷۹ کال دوهمه ګڼه  میزان میاشت

  ۱۲۳.داکتوبر ۱۶مه د خوړو نړیواله ورځ – سبا ستوری.  ۱۳۷۹ کال  دو همه ګڼه.

  ۱۲۴.د کرنی دسکتور  دوه ډوله انکشاف. تعاون مجله – شماره پنجم، سال هشتم. جدی ۱۳۷۹، ص. ۸۱-۸۷

  ۱۲۵.د طبیعی منابعو داقتصاد له نظره په هیواد کی دزمکو ښاری استعمال. سباوون. (۷)ګڼه. ۱۳۷۹

  ۱۲۶.دکرنیز تمویل مفهوم او د هغه دندی پوهه علمی مجله. ننګرهار پوهتون(۱۴۲)ګڼه۱۳۷۹

  ۱۲۷. داقتصادی پرمختیا لاری ورځ مجله. لومړی کال،(۸)ګڼه ۱۳۷۹ کب میاشت، پېښور د پښتو څیړنو او پرمختیا مرکز

  ۱۲۸.دوه ګونی اقتصاد. صبا مجله. حوت. ۱۳۸۰ شماره مسلسل نهم.

  ۱۲۹.ددهیواد دبیارغاونی دکمیسیون اړتیا، سهار ورځپاڼه، پېښور. ۱۳۸۰

  ۱۳۰.دکار ځواک بیا رغاونه،  هیله مجله، پېښور

  ۱۳۱.د اداری بیا رغاونه   افغان یووالی(۴) ګڼهږ جوزا ۱۳۸۱

  ۱۳۲.دټولنیزو خدماتو اداری او دهیواد بیارغاونه کی یی ونډه افغان یووالی ۵شنبه، سلواغه۲۵ لومړی کال لومړی ګڼه

  ۱۳۳.دګران هیواد روڼ مستقبل او دکډوالو راستنیدل.  افغان یووالی دجدی اول، دریمه ګڼه

  ۱۳۴.دپیسو دپیردلو توان دلوړلو ارزښت. کونړ مجله. دریم کال. مرغومی –کب ۱۳۸۰

  ۱۳۵.د ارواپوهنی په زړه پورې حیړنی.  مینه مجله. لومړی کال، لومړی ګڼه. ۱۳۸۱غبرګولی

  ۱۳۶.ددرسی کتابونو په تالیف کی د روزنیزواهدافو په نظر کی نیول.  ورځ مجله، دریم کال،(۶) مه ګڼه سلواغه. ۱۳۸۱(پرله پسې ۱۸مه ګڼه)

  ۱۳۷.دمشورتی شوراګانو جوړیدل دستونزو د حل او بیارغاونی کلیدی لاره،  ننګرهار اخبار. سه شنبه، - ۸دلو۱۳۸۱

  ۱۳۸.د بیارغاونی پړاو کی د نفوسو بیا مشت کیدل.  صبا مجله. قوس میاشت ۱۳۸۱ کال.

  ۱۳۹.د مدنی ټولنی په لوری تګ او د اقتصادی پرمختیا اړتیا.  جامعه مدنی شماره اول، حمل ۱۳۸۲

  ۱۴۰. دپولی سیاست هدف.دندی او ستونزی. هیله مجله. شپږم کال.څلورمه ګڼه، ۱۳۸۱(تله-لړم) پرله پسې ۳۴مه

  ۱۴۱.دمدنی تولنی په مهادونوکی مورالیتی او د معنوی ارزښتونو سیالیت.جامعه ی مدنی  ۱۳۸۲

  ۱۴۲.داقصتادی یپرمختیا لپاره ضروری شرایط.  صبا مجله کابل،۱۳۸۲،ثور شماره یازدهم سال چهارم. مسلسل۴۷

  ۱۴۳.دهیواد اوسنیوتاریخی شیبو کی اقتصادی بیا رغاونه.  رڼا. ۱۳۸۲ عقرب، لومړی کال(۲)ګڼه

  ۱۴۴. د بیا رغاونی په چارو کی دکرنی په اړه بنسټیز ګامونه، هیله ۱۳۸۱. (۶)ګڼه سلواغه-کب پرله پسی ۳۶مه

  ۱۴۵.داقتصادی پرمختیا په هکله ځینی تیورۍ.  اقتصاد(نشریه اتاق تجارت)شماره دوم دور دوم، دلوو-حوت ۱۳۸۲

  ۱۴۶.د ځمکو کلیوالی او ښاری  استعمال پرابلمونه، پوهه ، جوزا ۱۳۸۱(۱-۴)پرله پسې ګڼې.

  ۱۴۷.دحمزه بابا پښتو شاعری ته یوه  کتنه، خرمن مجله پېښور د کرنی پوهنتون، ۲۰۰۵اکتوبر

  ۱۴۸.دنارنج دمیوی پیژندنه او ارزښت.  ننګرهار ورځپاڼه،  سه شنبه. جوزا ۳۱، ۱۳۸۴(۱۵)ګڼه.

  ۱۴۹.دکوچیانوژوند او دشسنو او چارواکو مسولیت.  جرګه مجله . دقومون اوقبایلو چارو خپرونه، حمل-ثور۱۳۸۵

  ۱۵۰.ریسرچ.  ورځ مجله،  سنبله ۱۳۸۴

  ۱۵۱. دوروسته باتی هیوادو لنډه کتنه. جامعه ی مدنی. شماره  اول  ـ حمل ۱۳۸۱سال چهارم.

  ۱۵۲.دفیصل اباد د رختونو بازارونه.  ورځ مجله ۱۳۸۵، دپښتو څیړنو او پرمختیا مرکز، پېښور.

  ۱۵۳.د پاکستان اقتصاد، سیمه ییز مطالعات. دویمه ګڼه. ۱۳۸۵ تابستان (فصلنامه)  مرکزمطالعات منطقوی اکادمی علوم.

  ۱۵۴.دننګیالی خوشحال خټک یاد. مینه مجله  ۱۳۸۵/۶/۱۸

  ۱۵۵.دبیا رغاونی په بهیر کی دپروژې ارزښت. انګازه. شماره اول  ۱۳۸۵مجله ریاست اقتصاد ننګرهار.

  ۱۵۶.دافغانستان سوداګری  او سیمه ییزی ستونزې. سیمه ییز مطالعات مجله، دعلومو اکاډمی – مرکز مطالعات منطقوی، خزان ۱۳۸۵شماره سوم.

  ۱۵۷.دپښتنو کلتور په هربخه کی بډای او شتمن دی.  مینه مجله. (۲) ګڼه  ۱۳۸۵

  ۱۵۸.د پلان جوړونی عام مفهوم.  دکابل پوهنتون اخبار، لیندی ۱۳۸۵ لومړی کال، لومړی ګڼه،

  ۱۵۹.دسیدجمال الدین د ژوند وروستی کلونه او مزار.  اصلاح اخبار. شنبه ۵حوت شمار۹۸۸  سال ۱۳۸۵

  ۱۶۰.د اختلاف حل ، جامعه مدنی ۱۳۸۶د سنبلی ګڼه..

  ۱۶۱.دایران اقتصاد. سیمه ییز مطالعات. ۱۳۸۶  سنبله.

  ۱۶۲. دتورغر  علمی او فرهنکی ټولنی ارزښت.   تورغر  دریم کال. لومړی ګڼه. پرله پسې (۴) جوزا میاشت، ۱۳۸۶ش

  ۱۶۳.دسیلاوونو مخنیوی.  جامعه ی مدنی.  شماره ۴    اسد ۱۳۸۶

  ۱۶۴.دترویج کمپاین،  کرنه مجله. وزارت زراعت.   دوره دوم، شماره ۳۳ ، اسد-سنبله  ۱۳۸۶  ص. ۳۸  

  ۱۶۵. دځمکې ښه او اعظمی  استعمال. کرنه مجله(وزارت زراعت) ۱۳۸۶.تله – لړم.  څلوردیرشمه ګڼه ص.۱۸

  ۱۶۶.دافغانستان اقتصاد.  څراع  د کونړ د محصلانو د اتحادیی نشراتی ارګان ۱۳۸۶

  ۱۶۷.دیو هیواد په اسعاروو ...   ارزښت مجله. دګمرک اقتصادی خپرونه، حمل- ثور ۱۳۸۶

  ۱۶۸.د وخت ضایع کول.  مجله اصلاحات، کمیسیون اصلاحات اداری ۱۳۸۸

  ۱۶۹. د بهرنیو مرستو اهمیت،  عرفان مجله. وزارت معارف ۱۳۸۷

  ۱۷۰.دتصدۍ استهلاک.  انګازه مجله. ۱۳۸۷ شماره  ششم.

  ۱۷۱. دندی ته له یوه کاندید سره مرکه. مینه مجله. پرله پسې ۳۲ ګڼه.  زمری ۱۳۸۷

  ۱۷۲.دخصوصی کولو لپاره شرایط  رڼا، دوهم کال، ۲-۳ګڼه جوزا ۱۳۸۶

  ۱۷۳.دغازی امان الله خان ریفورم...عرفان مجله، د اسددمیاشت ګڼه. ۱۳۸۷شماره سوم، سال هشتادوهفت،

  ۱۷۴.دمدیریت مهارتونه او اساسات. جامعه مدنی دور ششم عقرب، شماره مسلسل ۴۵ سال۱۳۸۷

  ۱۷۵.دپرمختیایی هیوادونو په ملی اقتصاد کی د کورنیو فکتورنو ارزښت. باختر. شماره ۳۴ یکشنبه ۱۳دلو۱۳۸۷ ۲۰۰۹)

  ۱۷۶.دندې ته د کاندید مرکه (دوهمه برخه) اغاز تغییر. کمیسیون اصلاحات اداری شماره دوم. اول دلو۱۳۸۷

  ۱۷۷.د ادارې تاریخچه او اهمیت.  اخبار اصلاحات.  رر     رر      رر شماره۲۴-۲۵ هفتم دلوو ۳ حوت۱۳۸۷(چندین قسمت در چند شماره الی ۱۵جوزا ۱۳۸۸

  ۱۷۸.دمفاهمی شکلونه.  جامعه ی مدنی. جدی ۱۳۸۷شماره مسلسل ۴۷

  ۱۷۹.دشانګهای سازمان.  ارزښت مجله.  (۳) ګڼه. ۱۳۸۸ پسرلی.

  ۱۸۰.دسپین غره لمنی ... جرګه مجله ۱۳۹۰کال، جدی- دلو شماره.

  ۱۸۱.دافغانستان د فلورا پیژندنه. مینه مجله. ۱۳۸۹ جوزا میاشت.

  ۱۸۲.دغذا ارزښت په روغتیا کی.  عرفان. جوزا ۱۳۸۹دمعارف وزارت خپرونه،

  ۱۸۳.دکابل ښار د ترافیکی ستونزو اسانه حل. افغان بیسیم مجله.۱۳۸۸

  ۱۸۴.دځمګې اقتصاد  ، کرنه مجله، وزارت زراعت.  شماره ماه جوزا  ۱۳۸۹ کال.

  ۱۸۵.دوکتور عبدالظاهر... انیس اخبار، تاریخ  ۲۰جوزا ۱۳۹۰

  ۱۸۶.د جلال اباد سیکهان.  جلال اباد مجله .  ۱۳۸۹ اوړی.

  ۱۸۷.دلوبې تیوری، جرګه مجله. ۱۳۹۰ کال – جدی- حوت .

  ۱۸۸.دمخدره توکیو اصلی ګټه چا ته رسیږی؟ جرګه مجله.  ۱۳۹۱. دغویی میاشت(۵۵) ګڼه دریمه دوره.

  ۱۸۹.دبازار اقتصادی نظام او ددولت ددخالت حدود.  هیواد ورځپاڼه  ۴شنبه. ۱۳۹۱،دچنګاښ ۲۸مه خصوصی ګڼه(۸۵) پرله پسې ۲۸۴۰

  ۱۹۰.هغه زړه سواندی و او سپینه یی ویله.  ژوندون مجله.  جدی میاشت۱۳۶۳

  ۱۹۱.هالیود د عیسی(ع) په هکله فلم  ننداره مجله. ۱۳۸۲لومړی ګڼه- لومړی کال. سپین غر فرهنګی مرکز.

  ۱۹۲.هماهنګی او تساند د اداری دیو عنصر په توګه.  ورځ مجله. اسد- سنبله ۱۳۸۳

  ۱۹۳.همدومره هیلی همدومره ناهیلی. جامعه ی مدنی شماره مسلسل ۳۹ـ  حمل و ثور صږ۱۲سال ۱۳۸۷

  ۱۹۴. هنر، هنری ارزښتونه او عامه ‌ذوق . هیواد ۱۳۹۱. دتلې ۱۶مه برله پسې ۲۸۹۱ګڼه دهنر د ورځې په مناسبت

  ۱۹۵.وروسته پاتې هیوادو سره دبهرنیو مرستو اهمیت. عرفان، شماره دوم.  سال۱۳۸۷ ثور و جوزا

  ۱۹۶.وحشی ژوی د ملی ثروت په توګه.  هیله مجله. دسرطان  حلورمه ۱۳۷۸

  ۱۹۷.راپور لیکنه. روزګار     لسمه ګڼه.  قوس ۱۳۸۹

  ۱۹۸.راتلونکی نسل ته ځواب نه لرو.  افغان یووالی.  (۱۷) مه ګڼه. ۱۳۸۱ جدی.

  ۱۹۹.رحمان بابا  . سحر مجله، شماره (۶) مسلسل: ۱۴(ماهها جدی -دلو)  ۱۳۷۳

  ۲۰۰.روزنیز هدفونه. او د هغو ارزیابی. عرفان مجله. دلو- ۱۳۹۰

  ۲۰۱.روغتیا او اقتصادی پرمختیا.  مرسته مجله. نشر شده مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۹

  ۲۰۲.زما استاد الفت، که د نوی کول لپاره بله ډیوه.  الفت مجله. ۳ ګڼه  ۱۳۸۰

  ۲۰۳. ژبه د مدنیت بنسټسز توکی. د جامعه مدنی مجلی (۶) ګڼه، لومړی کال. سنبله ۱۳۸۱.

  ۲۰۴.ساینس، تمدن او معنویت  ، هیله مجله. دویم کال - پنځمه ګڼه.  ۱۳۷۷ پرله پسې یوولسمه ګڼه.

  ۲۰۵.سیدجمال الدین افغان د خپل وخت ستونزو ته څه ډول د حللاره لټوله؟  ورځ مجله. درېیم کال. اوومه ګڼه.۱۳۸۲(وری-غویی) ۱۶مخ.

  ۲۰۶.سید شمس الدین مجروخ، ورځ مجله.

  ۲۰۷.سیلاوونه د ناڅاپي پېښو په توګه.  جامعه مدنی  شماره پنجمو  سال ۱۳۸۵.

  ۲۰۸.سیدجمالالدین افغانی د پیفام انګازی. اصلاح، دور سوم. ۱۳۸۵/۱۱/۲۹-۳۰،دوشنبه و۳شنبه شماره های ۹۸۳و۹۸۴

  ۲۰۹.سیمه ییزه سوداګری.  سیمه ییز مطالعات.  ۱۳۸۵، څلورمه ګڼه. ۱۳۸۵ حوت.

  ۲۱۰.ستراتیژیکی لوبې، جرګه مجله  ۱۳۹۱.

  ۲۱۱.سپرلی  زموږ په خاوره هم سپړی ګلونه... جرګه مجله. دریمه دوره. (۵۴)ګڼه ۱۳۹۱ حمل میاشت.

  ۲۱۲.سوله او ملی     د سولی غږ. د ننګرهار سولی مرکز    ګڼه  ۱۳۹۸ کال.

  ۲۱۳.ساعت نجومی  کلیسای شهر مینستر   مجله روزګار. نشریه افغان یوناتید بانک ۱۳۹۱.

  ۲۱۴.علامه عبدالحی حبیبی. (د استاد عبدالحی جبیبی د ۱۴م کلین په مناسبت)  کندهار مجله ۱۴۲۲

  ۲۱۵.علمی څیړنه. جامعه مدنی . شماره هشتم.  سال ۱۳۸۴

  ۲۱۶.عبدالرحمن پژواک.  ننګرهار مجله. د ۱۳۸۵کال د پسرلی ګڼه.

  ۲۱۷.علمی تجربې او په علمی څیړنه کی یی اهمیت.  ځاله مجله. پرله پسې درییمه ګڼه سرطان ۱۳۷۸

  ۲۱۸.عبدالحق(دقومندان عبدالحق د مړینی د لومړی کال له امله دهغه پیژندنه او بیوګرافی او دهیواد نوی وضعیت) دطالبانو له ماتې وروسته (یوه تحلیلی مقاله)، هیواد اخبار، کابل- عقرب ۱۳۸۱

  ۲۱۹.غازی بابا، مجله ازاد افغانستان . پشاور. شماره سوم، سال ۱۳۷۷

  ۲۲۰.قرنطین. تاند، اریایی، ټول افغان او ایانا افغان سایت. ۱۳۹۹،حمل میاشت

  ۲۲۱.کرنه، اقتصاد او کلتور،  ننګرهار مجله-  دوهمه ګڼه ، جوزا ۱۳۷۷

  ۲۲۲.کوچیان. ننګرهار مجله. ۱۴۲۱ کال، ۱۳مه  ګڼه.

  ۲۲۳.کلتور، فرهنګ، علم اوشخصیت.  نن-   اخبار، لومړی کال. دویمه ګڼه دسلواغی ۲۶مه۱۳۸۱

  ۲۲۴.کڅ... ننګرهار اخبار،  دلو-اوومه نیټه، ۱۳۸۳

  ۲۲۵.کمپاین. کرنه مجله. دکرنی وزارت ـ سنبله ۱۳۸۶شماره ۳۲،اسد- سنبله.

  ۲۲۶.کریدیت سیستم.  پوهه علمی مجله، ننګرهار پوهنتون،  ۵۵ګڼه ـ ۱۳۹۵

  ۲۲۷.ګل پاجا التف، دپښتو ادب دمعاصری  دوری ستوری،  زیری جریده ، دعلومو  داکاډمی د ژبو او ادبیاتو د مرکز نشارتی ارګان. ۴شنبه- ۱۱-۱۲ګڼې، حمل ۱۳۸۲

  ۲۲۸.ګواهینامه تاریخ.  افغان یووالی اخبار.  ۱۱مه ګڼه.  ۵شنبه. د۱۳۸۱کال. دعقرب  دوهمه، بهیر مطبعی چاپـ کابل ښار.

  ۲۲۹.لورېینه. دپیام ورځپاڼه، کابل ـ۵شنبه د۳/۳/۱۳۷۰نیټې ګڼه.

  ۲۱۶.لیدرشیپ. صبا مجله. دسنبلی د میاشتی ګڼه ۱۳۸۷.

  ۲۳۰.لږ کار او ټیټ استخدام.  صبا مجله. ۱۳۸۲، عقرب میاشت.

  ۲۳۱.موږ او زموږ چاپیریال.  ننګرهار ورځپاڼه. (څلور برخې، څلورو ګڼو کې).۱۳۶۹/۸/۲۰څخه تر ۱۳۶۹/۸/۲۳پوری برله پسې .

  ۲۳۲.موږ او نړیواله فرهنګی لسیزه.  سحر مجله، پېښور. ۱۳۷۲ کال.

  ۲۳۳.ملی روغه جوړه د سلیم عقل څخه د پیروی لاره ده. (څو برخې) کونړ جریده. ۱۹مه ګڼه ۱۳۷۰/۱۰/۱۲  او ۱۳۷۰/۹/۲۳ننګرهار(۱۷۳)ګڼه.

  ۲۳۴.مهاجر، اردو مجله.۱۳۶۹.  دلو- حوت. ګڼې.

  ۲۳۵.معیشتی کرنې څخه عصری کرنی ته د حرکت ضرورت.  خلافت مجله ۱۳۷۷

  ۲۳۶.موسیقی د انسان همزولی هنر. ننداره مجله.  سپین غر فرهنګی مرکز. لومړی ګنه – لومړی کال. ۱۳۸۱غبرګولی- چنګاښ .

  ۲۳۷.متلونه او د هغو شرح او تمثیل.  مینه مجله. دریمه ګڼه ننګرهار ۱۳۸۱ کال.

  ۲۳۸.مخدره توکی  نړیواله ستونزه. ننګرهار اخبار، ۱شنبه، میزان ۱۳۸۱(۴۶)ګڼه

  ۲۳۹.موټري ادبیات. مینه مجله ، ننګرههار ۱۳۸۲.

  ۲۴۰.موسسات تحصیلات عالی در دوره...  ددستار سړی، رڼا مرکز خپرونه.  ۱۳۸۵ جلال اباد.

  ۲۴۱.مدنی ټولنه او... جامعه ی مدنی (دیدګاهها) مجموعه ی مقالات تحقیقی،  ۱۳۸۵. نشرات مجما

  ۲۴۲.مولانان جلال الدین محمدبلخی. رڼا مرکز.  ۱۳۸۶، دریمه ګڼه.  پرله پسې  ۸-۹مه  تله- مرغومی.

  ۲۴۳.مزد او معاشات.  انګازه مجله د اقتصاد ریاست نشریه. ۱۳۸۷ (۶) ګڼه.

  ۲۴۴.مرکه( د اداری د علم بحث) افغان بیسییم . مجله – ۱۳۸۹ د قوس د میاشتی ګڼه.

  ۲۴۵. مالی مدیریت.  رزوګار مجله.  د افغان یوناتید بانک مسلکی خپرونه، ثور ۱۳۸۹

  ۲۴۶.مفاهمه. جامعه ی مدنی. شماره ماه قوس (مسلسل ۴۶)۱۳۸۷

  ۲۴۷.مالیات او مالیه ټاکنه، ارزښت مجله ، ننګرهار ګمرک. ۱۳۹۷

  ۲۴۸.مستوفیت او مستوفی.  ارزښت مجله. ۱۳۹۶

  ۲۴۹.مالی مدیریت. ارزښت مجله. ۱۳۹۵ کال.

  ۲۵۰.مسئله یحفظ میراث فرهنګی وتطور برداشت ما ازین مسئله. ۱۳۷۸/.آزاد افغانستان .

  ۲۵۱.مشرقی ولس، مینه مجله، ۱۳۹۵ کال، د عقرب میاشت.

  ۲۵۲. فعاله زده کړه څه ده؟ عرفان مجله. د معارف وزارت، لیندۍ ۱۳۹۰

  ۲۵۳.ننګرهار او نارنج.  ننګرهار اخبار. د نارنج ګل په مناسبت د ۱۳۷۸کال د وری ۲۴مه ګڼه.

  ۲۵۴.نقش ارقام و معلومات دیموګرافیکی در طرح پلانها..اتاق تجارت(نشریه ی دوماهه اتاقهای تجارت وصنایع) شماره اول  و دوم.  سال سوم.  حمل – ثور ۱۳۸۳.

  ۲۵۵.پولی سیاست؛ هدف، دندې او ستونزې.  هیله مجله.(۶)کال څلورمه ګڼه، پرله پسې ۳۴مهو  ۲۶مخ.

  ۲۵۶.په پرمختیایی هیوادو کې د انکشافی سیاست او داقتصادی ستراتیژیو په هکله یو نظر. آرین مجله، د اریانا پوهنتون،  لومړی کال، درېیمه ګڼه. ۱۳۸۴(غبرګولی- چنګاښ)

  ۲۵۷.یوویشتمه پیړۍ او ایکولوژیکی ستونزی. پیغام اخبار. ۱۳۷۵مورخ۲۹عقرب.

  ۲۵۸.د دولت په اداره کې دظرفیتونو د لوړولو اړتیا. آغاز تغییر، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی. شماره اول- اسد(زمری)۱۳۸۷(اګست ۲۰۰۸).

  ۲۵۸.کرونا او پراقتصاد یی اغیزی. پوهه مجله – ننګرهار پوهنتون ، ۶۴ ګڼه ۱۳۹۹

  ۲۵۹. زمکه او د زمکې استعمال اومدیریت،  اتحاد مشرقی  مجله، ننګرهار اطلاعاتو او فرهنګ ریاست خپرونه، ۱۳۹۹

   

  ۲۵۹. آریانا دایرة المعارف ته ۵۹ آرتیکلونه

  بریښنایی ساتیونو کې   ۱۴۹مقالې: (تاند۴۴ مقالی، تول افغان ۶ مقالی، اریانا- افغانستان ۳۸مقالی، ارایی ۸مقالی، افغان جرمن ۵۳یو مثال لاندی راغلی دی)

  ټولې چاپ شوې مقالی  :  تر۵۲۰  څخه زیاتی.

  مطالب نشر شده از  پوهاند محمد بشیر دودیال در پورتال افغان جرمن آنلاین  
   

  53) د کرونا د وبا دخپریدو او دې ته ورته ناڅاپي حالاتو کی د ټولنیز ثبات او خوندیتوب تدابیر
  52) به مناسبت چهل و یکمین سالګرد وفات بلبل حبیبیه...
  51) د استاد محمد عمر دڅلویښتم تلین په مناسبت
  50) زندګینامهٔ الماس شرق و بلبل حبیبیه
  49) د کورونا په ورځو کې ډولچی پلورونکی
  48) د وارداتو ذهنیت او وارداتی ذهنیت
  47) د الحاج عبدالمحمد همآهنګ د وفات اتم کال
  46) به مناسبت سی وهشتمین سال وفات استاد سرآهنګ
  45) د یوه پاچا راستنیدل، کیسه ده که تاریخ؟
  44) قاموس پوهنه او قاموس لیکنه (درېیمه برخه)
  43) قاموس پوهنه او قاموس لیکنه (دوهمه برخه)
  42) قاموس پوهنه او قاموس لیکنه
  41) قاموس کبیر افغانستان هنوز هم راه دشوار و طولانی را در پیشرو دارد
  40) بخش علوم زراعتی قاموس کبیر افغانستان
  39) د کورونا پېښې او زموږ د هیوادوالو اندېښنه او مسئولیت
  38) عزم تیم قاموس کبیر افغانستان همچنان قوی بوده و...
  37) به مناسبت سی وهشتمین سالګرد وفات هنرمند بی بدیل و ګرامی، استاد اولمیر
  36) کرونا او اقتصاد
  35) د ملی پرمختیایی ستراتیژي د تطبیق لاسته راوړنې او کمزورتیاوی
  34) د افغانستان په عصري کولو او د اقتصادی پلانونو په طرح او تطبیق کې د محمد داود خان رول
  33) د اپریل دوه ویشتمه د زمکې ورځ
  32) تــرانــه بــهـار
  31) قرنطین
  30) قاموس کبیر افغانستان یک گنجینهٔ علمی و اکادمیک
  29) تا که دیر نشده، باید به خود امد!
  28) احتیاطی - اضطراری وضعیت، د قدرت لپاره سیاسی سیالۍ...
  27) د افغانستان د اوبو منبع، د ریسرچ یوه ضروری موضوع
  26) ماکس ویبر او د هغه ژوند او آثار
  25) باید روئین تن میبودیم، که نیستیم
  24) مارتین لوتر کینګ د عدم تشدد، تساند، تساهل او زغم سمبول
  23) څو مشهورې تېروتنې، دوه یمه برخه
  22) چند غلط مشهور، قسمت اول
  21) اداره عامه نوین و مدیریت انکشاف (قسمت اول)
  20) د افغانستان په یو شمیر سیمو(ولایتونو) کې د بهرنیو پیسو...
  19) د کلتوري چارو لنډ راپور
  18) مهاجر، د مهاجرت قوانین، د مهاجرمنل او د مهاجرت ستونزې
  17) معلولیت او معیوبیت (د لیندۍ دولسمه، د ډسمبر درېیمه د معلولینو اومعیوبینو نړیواله ورځ)
  16) د خشونت (تاوتریخوالی) په کمښت کې د مدنی ټولنې نقش
  15) د نامتو اقتصاد پوه جيمزبوکانان د زېـږيدو د سلمې کليـزې په مناسبت
  14) د اسیان( ASEAN) د سازمان پیژندنه، ستونزې او نوی وضعیت
  13) د شانګهای سازمان (SCO) لنډه پېژندنه او افغانستان ته یې اهمیت
  12) د ملگرو ملتونو سازمان (د ملګرو ملتونو د نړیوالې ورځې په مناسبت)
  11) اکولوژی زون های اقلیمی و پوشش گیاهی کره زمین
  10) اشرف غنی چه کرد؟
  9) د اوبـو اقـتـصاد
  8) غازی میرزمانخان د مشروطه غوښتونکو او امانی نهضت د عمل د ډګر مبارز
  7) د جي اووه (G7) پیژندنه او د نړیوالو اندیښنې
  6) د افغانستان د خپلواکۍ د ترلاسه کولو د سلمې کلیزې په مناسبت, دویمه برخه
  5) د افغانستان د خپلواکۍ د ترلاسه کولو د سلمې کلیزې په مناسبت, لومړۍ برخه
  4) په افغانستان کې له خپلواکۍ څخه وروسته اداري ریفورمونه او نور مترقي پروګرامونه
  3) په افغانستان کې له خپلواکۍ څخه وروسته اداري ریفورمونه او ...
  2) شخړې چې په هره کچه وي، خامخا د هواری او حل لاره لري
  1) منطقـــــوی اقتصــاد او چابهـــــار بندر

    

  درېیم.علمی سیمنارونه  او کنفرانشونه

  ۱. کنفرانس اداره  سالم واصولی: پوهنتون کابل، ادیتوریم.  کنفرانس علمی  اداره عامه، وزارت تحصیلات عالی۱۳۹۴،اسد

  ۲.مادرید کنفرانس، (Afghanistan Agriculture and Economic Capacity) 18-24 March2019-Faculty of Social & Politic Science:   - Madrid Completeness University

  ۳.دبهرنیو اسعارو د چلند ستونزی، ملی اقتصاد ته یی زیان او حللارې، ننګرهار پوهنتون دلو۱۳۹۸، ادیتوریم

  ۴.دچابهار بندر اقتصادی ارزښت، رول او ...  ننګرهار ولایت  د ښاروالی  دمیلمستون تالار۱۳۹۷

  ۵.دافغانستان د  سیندونو او اوبو مدیریت او ستراتیژی، ۱۳۹۶، انترکانتیتال هوټل،  علمی سیمنار

  ۶.نفوس شمیرنه او ددیموکرافی اصول، ۱۳۸۳،ننګرهار ولایت، سبین غر هوټل

  ۷.دسیدشمس الدین مجروح ټولنیز او ادبی فعایتونه ،  ننګرهار پوهنتون، د مجروح د کلیزی سیمنار. ۱۳۸۱/۷/۹

  ۸.NICPAcee19th Conference   Budapest, 2015(Afghanistan Stability)

  ۹.نصاب درسی(کریکولم) پوهنځی های اداره عامه(۱۳۹۳)پوتسدام پوهنتون، برلین.

  ۱۰.رول مدیریتهای ترویج، کمپاین کشت بهار( سیمنار های علمی وزارت زراعت- ریاست تبلیغ، ترویج وآموزش زراعتی۱۳۶۴.

  ۱۱.دننګرهار ولایت رغانیزی پروژې(پیژندنه، لنډه ارزونه) ۱۳۸۴:دننګرهار ولایت مشورتی شورا(ولایتی کنفرانس).

  ۱۲.دافغانستان طبیعی منابع – دکلیو دپرمختیا دوزارت لپاره علمی کنفرانس ۱۳۹۳   دافغانستان د پوهانو او متخصصانو ټولنه.

  ۱۳.د افغانستان روانی اوبه، اقتصادی ګټه اخیستنه او راتلونکی : د اوبو او انرژی وزارت، ۱۳۹۸. دکنفرانسونو تالار. دافغانستان د متخصصانواو دانشمندانو ټولنه.( د پروفیسور حکمی، دوکتور روستایی، فرهود او د وزارت سرانجیر شبیراحمد په پینل او ارزونی سره).

  ۱۴.دسیدجمال الدین آند او ژوند (د علامه سید جمال الدین د فررهنګی ټولنی په منسابت) دکابل پوهنتون دعلمی شورا په تلار کې، دفرهنګی تولنی غونډه  ۱۳۷۰/۶/۷.(دپوهاند مجاور احمد زیار په مشرتوب)

  ۱۵.پښتو نثر(ادبی، زرونالیستکی او سانیسی) د ننګرهار ولایت  د لیکوالو د ټولنی ولایتی کنفرانس (دمحمدهاشم غمیشریم په مشرتوب)

  ۱۶.ارواښاد ګل پاچا الفت دپښتو ادب ځلانده څیره(۱۳۷۰ جدی میاشت) کنفرانس  سپین غر هوټل(غمشریک، باجوړی، فاورق فردا، سید میران روشن).

  ۱۷.محلی لیدرشیپ علمی کنفرانس ، د ننګرهار پوهنتون د کرنی پوهنخی۱۳۸۲/۷/۱۴

  ۱۸.دلویې پکتیا سیمنار. ۱۳۹۰ګردیز ښار. د پکتیا طبیعی بیداوار او  راتلونکی اقتصادی ظرفیت.

  ۱۹. د امریکی د متحده ایالاتو د سنډیاګو هیات( ستیفن پاول) مشرقی زون کی د موسساتو د آمرینو او حکومتی ادارو د رییسانو په ګډون د مشرقی زون د بیا رغاونی، په تیره د روزنیزو او فرهګی برخو بیارغاونی لوی کنفرانس (نیټه:دوشنبه، د جدی دمیاشت ۱۴مه۱۳۸۳کال   ( د کنفرانس عنوان: روزنیز او علمی فعالیتونه او دیجیتل- بریښنایی تکنالوژی)

  ۲۰.دافغانستان دخپلواکۍ د بیرته تر لاسه  کولو دسلمی کلیزی په مناسبت ننګرهار پوهنتون کی علمی سیمنار مقاله( له استقلال وروسته په هیواد کې اقتصادی ریفورمونه) ۱۳۹۸ل. کال د اسد ۲۴مه، د پوهنتون ادیتوریم.

  ۲۱. دپېښور د   Area Study Centre له خوا د ډاکتر حیات خان ددغه تحقیقی مرکز دمشر له خوا بلل شوی علمی کنفرانس۱۳۸۳(اکتبر۲۰۱۴) کې د Afghanistan Foreign Trade and Problems ترعنوان لاندې لوستل شوی مقاله( اصلی مقاله بابری صیب ته سپارل شوی دپېښور د قنسلګری فرهنګی اتشه)

  ۲۲. د FAO  له خوا دننګرهار ولایت د کرنی ریاست کی زراعتی علمی سیمنار. د۱۳۸۱کال ثور میاشت( مقاله، څلورپوسترونه ډیزاین کول)

  ۲۳.دملګرو ملتونو د اداری له خوا د ننګرهار سبین غر هوټل کی د بیارغاونی کنفرانس کی د رغاونیزو برنامو توضیح او پوښتنو ته ځواب.(دلو ۱۳۸۱)

  ۲۴.دمدیوتیک له خوا د عبدالرحمن پژواک د درناوی سیمنار (مقاله او دغونډې د یوې برخی مشری)۱۳۸۱.

  ۲۵.پښتو لنډه کیسه. سپین غر هوټل ۱۳۶۹(د ننګرهار ولایت د لیکوالو ټولنی له  خوا دایر شوی سیمینار)

  ۲۶.مشکلات سرشماری.  سیمنار در هوتل انترکانتنیننتال  تاریخ. ۱۳۸۷/۲/۲۶ روز ۵شنبی به اشتراک وکلای ولسی جرګه و به شام آن روز مصاحبه در رادیو ازادی.

  ۲۷. ارائه پرزنتشن در مورد مطالعه ی پرابلمهای زمین و استفاده از زمین در افغانستان. (ورکشاپ معادن و منابع طبیعی. به همکاری پوهنتون رور-بوخم کشور المان به اشتراک استادان پوهنځی های اقتصاد، اداره عامه و حقوقو وعلوم سیاسی پوهنتونهای دولتی و خصوصی) - ۱۳۹۷

  ۲۸. د سیمه ییزو ارګانونو د اداری له  خوا په ننګرهار ولایتت کی د ۱۴ ولایتونو په ګډون (اقتصادی –انکشافی طرحې) تر عنوان لاندی څلورورځنی کنفرانس کی لوستل شوی  مقاله او پرزنتشن. ۱۳۹۸عقرب.

  ۲۹.د ننګرهار پوهنتون دڅیړنیز نندارتون په د علمی مقالو او پرزنتشنونو په لړ کې  (داوبو اقتصاد) ترعنوان لانندی پرزنشتن او مقاله.

  ۳۰. د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځی کی  د ترویج د تریننګ یو مشاشتنی  دوره کی دترویج د مدیرانو لپاره د نوې مفکوری د انتنشار مراحل او طریقې.

  ۳۱. د ننګرهار ولایت کی د پروپوزل لیکنی ورکشاپ ۱۳۸۵ په بهیر کی د ادراتو او موسساتو مدیرانو ته تریننګ.

  ۳۲. د کرنی وزارت،IRD(International Relief Development)  اودافغانستانUSAIDد  AVIPA Plus  دکوپون زراعتی برای رشد محصولات زراعت افغانستان  دبروګرام تر عنوان لاندی د(جمع اوری حاصلات، خرمن کوبی، ذخیره و مارکیتنګ ګندم ) په نوم  د یوې خپرونی تالیف او د۱۰۰۰۰ټوکو په شمیر د ټولو ولایتونو لپاره چاپ او ویش (۲۰۱۰)، ۳۳. د USAID د IRD(International Relief Development)  د برنامې سره سم دهرات ولایت د زعفرانو دتولید مرکز کی د هرات دکرنی داداری کارکوونکو ته دکنفرانس ارائه ۱۳۸۶

  ۳۴.   د USAID د IRD(International Relief Development)  د برنامې سره دکندز ولایت دکرنی ریاست ورکشاپ او یو سیمنار ۱۳۸۶.

  ۳۵.د کندهار پوهنتون د اقتصاد دپوهنځی محصلانو او استادانو ته د اقتصادی پرمختیا او ثبات کنفرانس ارائه کول.۱۳۹۴

  ۳۶.د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو دمعینیت له خوا په دغه وزارت کی د ځوانانو دستونزو او حللارو په اړه کنفرانس ، پرزنتشن او په دی مناسبت په چاپ شوی  کتاب کی دمقالی  نشرول.۱۳۹۵

  ۳۷.عضو کمیسیون تدویر نخستین سیمینار در رابطه به طنز، کارتون و کمیدی نویسی به اثر مکتوب ۲۵۴۰/۴/۵/۱۳۹۰و اشتراک در جلسات تدویر سیمنار و اراېه یک کنفرانس .

  ۳۸.اکادمی تابستانی اداره عامه. کابل، ۱۳۹۴(پرزنتشن اداره عامه نوین)  و نشر مقاله در مجموعه مقالات.

   وغیره

   

  څلورم) رادیو تلویزیون کی مرکې ، علمی بحثونه او  روزنیر پروګرامونه:

  • ولولی ادبی پروګرام. رادیو افغانستان۱۳۶۵
  • د ځوانانو پروګرامی ملی تلویزیون ۱۳۶۱
  • آزادی رادیو ( رادیویی مجله)
  • ازادی رادیو(ګفت وشنود- خبری اتری) ، د ازادی په څپو کی،
  • انعکاس تلویزیون ( د علمی او فرهنګی کارونو جاج)،
  • شرق تلویزیون (ادبی انځور )،
  • امریکا غږ(مرکې ).
  • د ننګرهار محلی رادیو او تلویزیون.

   

  پنځم ) د علمی ، ادبی ټولنو او شورا ګانو غړیتوب:

  ۱.دافغانستان دلیکوالو تولنی غړی (۱۳۶۱-تر۱۳۷۰)

  ۲.دننګرهارولایت د لیکوالو اوژورنالیستانو د اتحادیی غړی او موسس .

  ۲.دسید جمال الدین افغان د فرهنګی تولنی غړیتوب او مرستیالی(۱۳۶۸-۱۳۷۱)

  ۳.دافغانستان د پوهانو او متخصصانو د ټولنی دموسس او د علمی تحقیق د کمیټې غړی(۱۳۹۶-تراوسه)

  ۴.دلوړو زده کړو د وزارت د علمی تحقیقاتو او دطبیعی منابعو او اوبو د علمی کیمټې غړی او هیئت امنا کتونکی.

  ۵.دپوهه علمی مجلی، افغان یووالی، اریانا(پاکسان کی د افغانانو دپوهنتون علمی مجله)، معرفت معارف(پېښور)،ارزښت او انګازې د مجلو او اخبارونو د لیکنی دهیئت غړیتوب او ځینی وخت یی مسئول مدیریت.

  ۶.کابل پوهنتون کی د معلوماتو د مرکز د ادیتوریل بورد غړیتوب .

  شپږم) کتابونو ته تقریظونه:

  ۱.اسحاق زی، محمد علم. (تحلیل و ارزیابی  پلانهای انکشافی وتثبیت معیار های پلانګذاری آینده) د سرمحقق علمی رتبی ته دترفیع علمی – تحقیقی اثر. دعلومو اکاډمی.کابل.

  ۲.پوهاند صاحب فایض، کتاب درسی   (اقتصاد زراعتی) پوهنځی زراعت پوهنتنون بلخ، چاپ وزارت تحصیلات عالی،  کابل،۱۳۹۵

  ۳.پوهنوال دوکتور غوث الدین، ۱۳۹۷ پوهنتون پکتیا.

  ۴.سرمحقق بشیر افغان(کشت زعفران) ۱۳۹۸ پروژه علمی – تحقیقی،  اکادمی علوم افغانستان

  ۵.سرمحقق ستانکزی (اداره نوین) ۱۳۹۲

  ۶.دچرګانو روزنه، پوهنمل خوشدل معروف، ۱۳۸۶/۸/۲۰کتاب چاپ شده برای پوهنتون ننګرهار،

  ۷.دپلوم انجنیر محمد فرید عاطف.  د اوسپنیز کانکریتو ډیزاین. انجنیری –ننګرهار۱۳۸۸

  ۸.دحسرت اوښکی ږ دښاغلی سید میران روشن کتاب  ۱۳۸۱/۱۰/۳۰

  ۹.سرمحقق نجیب الله اریوبی،  د سایبین تولید. ۱۳۸۹ اکادمی علوم افغانستان -چاپ ریاست نشرات.

  ۹.سرمحقق عبدالله خدمتګار بختانی، بهار نارنج ۱۳۸۸په بلجیم کی د افغان فرهنګی ټولنی چاپ. کابل-مسلکی مطبعه

  ۱۰. محمد حنیف صافی. حقوق زن در اسلام.  چاپ سال ۱۳۸۱،

  ۱۱.پوهنیار رحمن الله رسا. دشرکتونو تمویل او د پانګی اچونی اساسات. کتاب درسی.  دخوست پوهنتون استاد . پروژه DAAD

  ۱۲.پوهینار الهام الدین ساپي ، احصاېیه.  د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد دپوهنځی استاد. د کتاب چاپ د  DAAD برنامی په مرسته.

  ۱۳.اسد الله حصارشاهیوال، بالاحصارونه او منارونه (دننګ څلي)، د دانش کتاب خپرونو مرکز. پېښور. ۱۳۸۱

  ۱۴.پوهنمل فرهاد سلطانی.  پوهنتون بلخ، اداره عامه،  کتاب درسی پوهنځی اداره عامه ۱۳۹۸،

  ۱۵.جینتیک، درسی کتاب، د سانیس پوهنخی .....

  ۱۶. بیولوژي

  ۱۷.کیمیا

  ۱۸. پوهنوال ګلاب شاه سبحانی . نړیوال سازمانونه. اقتصاد پوهنځی. ۱۳۹۷

  ۱۹. پوهندوی ګلابشاه سبحانی . دحقوقو مبادی  ۱۳۹۱

  ۲۰.پوهنوال محمد زبیر نورمل. کوچنی اقتصاد ۱۳۹۶  اقتصاد پوهنځي  ننګرهار پوهنتون.

  ۲۱.  ګل الرحمن.   د آزادی لیونی. ګودر کتاب خپرونی ټولنه. ۱۳۹۴

  ۲۲.سرمحقق حفیظ الله حداد. په افغانستان کی داداری تارخچه ، د علومو اکاډمی

  ۲۳.سید میران روشن. دحسرت اوښکې . شعری مجموعه ۱۳۸۱

  ۲۴.پوهنمل مستعلی نیازی.  د امیر شیرعلیخان امارت او د  امیر سیاسی تونزی. ۱۳۸۶

  ۲۵.پوهنندوی ګلاب شاه سبحانی. د ملګرو ملتونو تاریخی بهیر او بشپړتیا ۱۳۸۷  مومند خپرندویه ټولنه.

  ۲۶.پوهنوال حمدالله نظامی، د اقتصادی نظریاتو تاریخ ۱۳۹۷.

  ۲۷.پوهنوال دوکتور عبیدالله شینواری،  مارکیتنګ ، ۱۳۹۵

  ۲۸.معاون سرمحقق زریم جاوید  افغانستان کی صنت ۱۳۹۷

  ۲۹.ضیاالرحمن راسخ،  احصائیه  دلغمان پوهنتون،

  ۳۰.  عالم زیب مومند، د عامه ادارې  او پالیسی  پوّنځی، د عامه پالیسی جوړونې بینټونه ۱۳۹۴ او ډیر نور

  اووم) ستاینلیکونه او ادبی  جایزی، تقدیرنامی

  ۱.د ولسی جرګې له خوا د       ګڼه لیک په واسطه ستاینلیک  ۱۳۹۸

  ۲. د لوړو زده کړو وزارت       ګڼه تقدیرنامه ۱۳۹۴

  ۳.دمشرانو جرګې    تحسین نامه،

  ۴.دننګرهار پوهنتون ستاینلیکونه، ۱۳۹۳، ۱۳۹۷

  ۵.په۱۳۶۸ کال کی د استقلال د اویایمی کلیزی په مناستب مډال ،

  ۶.داطلاعاتو او کلتور د وزارت له خوا په ۱۳۹۴ کال کی د لومړی مطبوعاتی جایزی وړونکی،

  ۷.لوح سپاس معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و رهنګ  دولت جمهوری اسلامی افغانستان

  ۸.دافغانستان لپاره دمرستو دفتر(تعاون- سی.سی.ای) د نشراتو دسکشن ریوارډ،

  ۹.دختیزو ولایتونو د پرمختیایی پلان جوړونی په کمیټه کی د غوره کار له امله د ( ACCI)، ایسیا او د پوهنتون د ریاست او ولایت مقام د دفتر ستاینلیک،

  ۱۰.په ۱۳۷۴کال کی د ربس الوزرا له خوا ستایلیک

  ۱۱.د ادبی کانکورونو جوایز او ستاینلیکونه.

  ۱۲. د  ABLE/ACKU د لمړی ادبی جشنواری  ستاینلیک ۱۳۹۷  او ډیر نور.

   

   

  مضامین تدریس شده از سال ۱۳۶۲-پوهنتون کابل، ننګرهار، آریانا، خراسان، شبانه، برنامه های ماستری در پوهنتون کابل و ننګرهار( پوهنځی های زراعت، اقتصاد، وترنری، ژورنالیزم ، حقوق  و علوم سیاسی، کمیسیون اصلاحات اداری و پوهنځی اداره عامه و پالیسی)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱.احصائیه(Statistics)

  ۲.اقتصاد زراعتی

  ۳.د اقتصادی پرمختیا تیوری

  ۴.منطقوی اقتصاد(Regional Economics)

  ۵.دمالی خطراتو مدیریت(FRM)

  ۶.عامه اقتصاد(Public Economics)

  ۷.د ملی عاید محاسبه

  ۸.تجارت او تشبثات بین المللی ( ITB)

  ۹.اداره

  ۱۰.شاخصها وسلسله های زمانی

  ۱۱.تمویل زراعتی(Agricultural Finance)

  ۱۲.اقتصاد صنعتی(Industrial Economics)

  ۱۳.دیموګرافی وتحلیل نفوس(Demography & Population Studies)

  ۱۴.د اقتصادی پروژو مدیریت او تحلیل

  ۱۵.د طبیعی منابعو اقتصاد(Natural Resources Economics)

  ۱۶.دعامه مالی چارو اساسات(Public Finance)

  ۱۷.د سازمانی اړیکو مدیریت(Organizational Communication)

  ۱۸.دسازمانی شخړو مدیریت(Organizational Conflict)

  ۱۹.دطبیعی منابعو مدیریت او د چاپیریال  ساتنی پالیسی

  ۲۰.لیدرشیپ(Leadership Theories)

  ۲۱.مدیریت منازعه(Conflict Management)

  ۲۲.تدارکات (Procurement Management)

  ۲۳.اقتصادی سیاستونه(پالیسی)

  ۲۴.ترویج زراعتی

  ۲۵.اقتصادی سنجشونه

  ۲۶.اقتصادی پلان جوړونه

  ۲۷.ذخیره و پرو سس محصولات زراعتی

  ۲۸.طرح تجارب علمی(ٍExperiment  Design )

  ۲۹.اقتصادی سیاستونه

  ۳۰. محاسبه

   

   

   

  لنډ ژوند لیک:

  پوهاند محمدبشيردوديال دعلي محمدخان حسين خېل زوى،په ١٣٤٠ ش. کال دکابل په ولايت کې نړۍ ته سترکې پرانیستي دي. دښوونځی دوره يې دحبيبې په عالي لېسه کې پاى ته رسولي او لوړې زده کړې يې دماسټرۍ ( MS c. Hons)په سويه بشپړې کړي دي،له دی پورته يی د(Micro Economics) يوه دوره د آلمان هيواد د رور-بوخم ( RUB)په پوهنتون کی په برياليتوب سره بشپړه کړی ده.  دهيواد دننه اوبهريی ګڼ شميرکنفرانسونو،ورکشاپونواوسيمينارونوکی ګډون کړی دی اومقالی يی اورولی دی. دافغانستان دليکوالواوژورنالستانوداتحاديې غړى، کابل پوهنتون، دننګرهارپوهنتون کې دکرنې،دوترنری علومو،عامه اداری اوپاليسی، ژورنالیزم اواقتصادپوهنځيوکې یې تدریس کړی دی. دافغانستان دعلوموداکاډمۍعلمي غړى اودارياناداېرةالمعارف انستيتیوت مشر،دوترنرۍعلومودپوهنځي مرستيال، پهGTZ/PALکې ترينر، داداري اصلاحاتوپه کمېسون کې دادارې دکورس استاد،په کابل پوهنتون، ننګرهار پوهتون او خراسان پوهنتون کې د ماستری او لسانس دورې استاد پاتې شوی دی. په پېښورکې دافغانانودپوهنتون استاد، دننګرهارپوهنتون کې دتقرراو انفکاک دکمېټې غړى، دعلمي ترفيعاتودکمېټې غړى،دکانکوردکمېټې غړى،دپوهنتون داعتبارموندنی دتضمين اوځان ارزونی دکيمټی غړی، د پوهنتون دنصاب د کمیټې مسئول،  د لوړو زده کړو د وزارت علمی تحقیق او طبیعی منابعو دڅیړنو اومطالعاتو د امنا عضو، د دنشراتودبورداوديوشمېرمجلواواخبارونو (پوهه،انګازه،ارزښت، آرین، ننداره اوافغان يووالي) دليکنې دهئيت دغړي په توګه یې مسئولیتونه  ادا کړي دي. د تدریس ترڅنګ، څه موده دننګرهارپوهنتون دنشراتو مدیر،بیاداقتصاددپوهنځي تدريسي مدير،ورپسی د اقتصاد د پوهنځی مرستيال اودرې دورې دپوهنتون دعلمي شوراغړى ؤ.څه موده دپوهه علمی مجلې مسئول مدیر و، د دې ترځنګ په ۱۳۹۲-۹۳کلونو کې د معارف دنصاب نوي کولو کې بوخت و. دوه کاله يې دارياناخصوصي پوهنتون دعلمي مرستيال په توګه، درې کاله دخراسان پوهنتون استاداودماستری دبوردآمراويوکال يې دجامعه العلوم الاسلاميه دمشاورپه توګه دنده درلوده. دننګرهارپوهنتون دعامه اداری اوپاليسی دپوهنځي رييس اوددغه پوهنځي استاد او همدا رنګه په کابل پوهنتون کی دافغانستان دمعلوماتودمرکزداديتوريل بورد غړی او دافغانستان دپوهانو او متخصصانو د ټولنی  ( Assembly of Scientists & Experts of Afghanistan)د رهبری دشورا  ( RASEA) او موسسینوغړی دی. اوس د افغانستان د لوی قاموس علمی همکاردی. دخپل خدمت په دوره کې يې یوشمیر ستاینلیکونه ترلاسه کړی دی. همدارنګه پوهاندمحمدبشيردوديال ديوشمېرعلمي اثارولپاره تقريظونه ليکلي اودافغانستان دعلوموداکاډمۍ ،داقتصادپوهنځي، دعامه ادارې او پالیسي اودکرنې پوهنځيو د يوشـــمېراستـادانولارښــوداســـتاداوددفـاع وزارت دســـــتردرســـــتيزدقـــوماندانيت اوقـــرارګاه دکورس دعاليرتبه افسرانولارښوداستادپاتې شوى دى، له ۸۰عنوانه کتابونو پرته یې تراوسه دايرةالمعارف ته۶٢ ارتيکلونه،يوشميرآنلاین سايتونو، رادیو او مجلو اودهېوادپه نورومطبوعاتوکې يې په پښتو، دري او انګلیسی ژبو ۵۵۹شاوخوا مقالې چاپ اوخپرې شوې دي.  د فیلوشیپ برنامو، علمی کنفراسنونو او سیمنارونو کې دګډون اود میلمه پروفیسور په توګه یی یو شمیر هیوادولکه ایران، هند، جرمني، پاکستان، هسپانیا، هنګری، اتریش او  ترکیې ته سفرونه کړي دي. همدارنګه د لوړلو زده کړو دوزارت د امنا د هیات عضو، د افغانانو دپیوستون د شورا داقتصاد او دبیوزیلی د له منځه وړلو د کمیسیون عضو او د افغانستان د طبیعی سرچینو او د اوبو دمطالعاتو د تحقیق د کمیټې غړی دی.

   

   

  لوستل شوی 38 ځله Last modified on شنبه, 22 سنبله 1399 17:09