شبکه های اجتماعی در افغانستان و جهان

شبکه های اجتماعی در افغانستان و جهان

نوشته کریم پوپل

                 شبکه های اجتماعی در افغانستان و جهان

شبکه اجتماعی  نمونه از روابط بین افراد و گروهای اجتماعی  را گویند. یا  یک نهاد اجتماعی است که از مجموعه ای از بازیگران اجتماعی (مانند افراد یا گروپ  یا سازمان ها) ، با  روابط دوگانه ویا سایر تعاملات اجتماعی بین بازیگران را تشکیل میدهد .

بقیه در ضمیمه

لوستل شوی 117 ځله