Print this page
نقش رسانه­ ها در زمینه­ی آگاهی دهی پزشکی

نقش رسانه­ ها در زمینه­ی آگاهی دهی پزشکی

 
رسانه­ها در دنياي امروز جايگاه قابل توجهي  در همه عرصه­ها پيدا کرده اند  و به عنوان ابزار تسلط بر افکار، اراده و احساسات بشر امروزی محسوب مي‌شوند، اما اين تأثير گذاري و تسلط  مي‌تواند سازنده ومثبت و یا مخرب باشد؛ بنا براين بررسي عملکرد رسانه هاي افغانستان بخصوص  رسانه هايی که به صورت تصويري و صوتي در این چند سال آخر نشان مي‌دهد
که رسانه ها  همچون تيغ دولبه هستند، که مي‌توانند همه افراد یک جامعه و ملت نسبت به آرمان ها و مقاصد واحد که برای دستیابی به اهداف مشترک، تمام گروه های کوچک قومی، مذهبی، منطقه ای و محلی در یک ظرف بزرگ‌تر به نام ملت در کنار یکدیگر قرار گیرند«همبستگي ملي» را  تقويت و با مديريت صحيح  از ايجاد شكاف هاي اجتماعي جلوگيري نمايد و هم مي‌تواند شکاف هاي اجتماعي و قومي  را تشديد و به عنوان يک تهديد براي وحدت ملي تلقي شوند.
اطلاع رساني یکی از مهم ترين کارکرد رسانه هاست و اين رسانه­ها هستند که زمينه دسترسي به اطلاعات درست و نادرست و خبرها را فراهم نموده و افراد جامعه اطلاعات لازم را از طريق رسانه ها به دست مي آورند.
رسانه هاي جمعي به عنوان يک قدرت اثر گذار در جهت تقويت همگرايي و هدايت کنش‌ها و گرايش هاي طبی، اجتماعی و سياسي بر محور مشترک مي‌توانند نقشی بي بديل را ايفا کنند.                         
 بنابراين لازم است که دولت افغانستان رسانه­هايي را که با درنظرداشت منافع حیاتی، منافع‌مهم و منافع حاشیه‌ای مانند امنیت وجودی، امنیت رفاهی، حفظ و ازدیاد قدرت کشور درروابط با کشورهای دیگر«منافع ملي» به دور از تعصب و تفرقه در جهت همبستگي مردم افغانستان برنامه های آموزشی و آگاه‌کننده در زمینه  طب توليد مي‌کنند،را حمايت نموده و بسترهاي لازم  را جهت تهيه و ساخت برنامه هاي آموزشی و آگاهی دهی  بيشتر در اين راستا فراهم سازند.
رسانه‌های طبی به‌عنوان رکن چهارم دموکراسي عمل کرده است و باید اطلاعات درستی را جهت کنترول سرایت امراض، راه های درمان بیماری‌ها ­و شیوه های درست زندگی کردن را به مردم معرفی کند.
 
با احترام
داکتر امید همکار
 
لوستل شوی 328 ځله Last modified on یکشنبه, 07 میزان 1398 18:55

1 Response Found