موانع ایران درراه ساختمان و ثبات افغانستان

موانع ایران درراه ساختمان و ثبات افغانستان

 میر عبدالواحد سادات   

آقای روحانی رییس جمهور ایران در کنفرانس بین المللی « مقابله با گرد و غبار » بحساب             « تخریب محیط زیست » ، با ابراز سخنانی ، فی الواقع از اهداف خصمانه دولت خود در قبال سرنوشت افغانستان پرده برداشت که بخاطر ارزیآبی آنرا نقل مینماییم:  

«...ما نمیتوانیم دربرابرآنچه محیط زیست ما را تخریب میکند بی تفاوت باشیم ، احداث سد های متعدد در افغانستان و بند های کجکی تا سلما وکمال خان ودیگر سد ها وبند ها در شمال و جنوب بر استان خراسان ، سیستان و بلوچستان ما تاثیر گذار است».

                  دیده میشود که آقای روحانی با فرصت طلبی خاص انگشت افگار ما را فشارداده و باج خواهی میناید . این اظهارات غیر مسولانه بمثابه افتیدن طشت رسوایی « رژیم آخوندی » از بام و احوال « بی آبی » ، مداخله آشکار در امور داخلی کشورما پنداشته میشود که با « عرف بین المللی » ، « اخلاق دیپلوماتیک » ، « حسن همجواری» و مشترکات دینی ، فرهنگی و تاریخی مباینت کامل دارد. 

 ادامه موضوع را در فوق در صمیمه مطالعه فرمایید

لوستل شوی 884 ځله