جنگ نیا بتی هند وپاکستان درافغا نستا ن بمثا به  یک ساخت وسازرسانه ای

جنگ نیا بتی هند وپاکستان درافغا نستا ن بمثا به یک ساخت وسازرسانه ای

نویسنده : مسعود ودان )Wadan Masud . )
منبع وتاریخ نشر: گلوبال ریسرچ » 10-10-7100 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .
جنگ در افغا نستا ن به منا فع شمارزیا د ازطرف های درگیر منجرشده است ونیا ز به تا مین چند ین اهداف درمنطقه دارد ؛ بادرنظرداشت این اصل میتوان چنین ادعا کرد که طا لبا ن بها نه ای برای تخلیه عناصرومینرالهای خا کی زیرزمینی کمیبا ب افغانستا نوسیفون ویا داالن پوشیده وخا موش بیرون کشید ن پول سیاه وسفید از داد وستد مواد

پاتې يې پورته په ضمیمه کې ولولئ

لوستل شوی 750 ځله