لفظی استعمار: دبلیک واټرموسس دامریکی دویسراڅخه غوښتی چی افغا نستا ن تر خپل ولکی اوحاکمیت لاندی رواړی

دمقالی لیکونکۍ : جک جانسن )Johnson Jack )
منبع او دخپریدو نیټه : کمان دډریم »20-20-0202 )
ژباړونکۍ : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«.
 ددونا لد ترومپ سره دایریک پرنس مخکیني اړیکۍ اودهغه سپا ریښتني کوالی شی چي پر ترومپ با ندي یو څه اغیزي وغورځ ایریک پرنس )Prince Erik )دبلیک واټر موسس سره له دی چي ایریک پرنس د خصوصی قراداد یا نوسره په ناوړو جنا یا تو کي اوږد ریکارد اوسا بقه لری ،هغه په دي با وردی چی دوي با ید په افغانستان کی پیا وړی حضور ولري .

د موضوع دوام

لوستل شوی 601 ځله