انگیزه تجا وز شا نزده سا ل قبل ایاالت متحده امریکا بالای افغانستان وتدوام اشغال

انگیزه تجا وز شا نزده سا ل قبل ایاالت متحده امریکا بالای افغانستان وتدوام اشغال

پوهندوی دوکتور سیدحسا م »مل«
-----------------------------------------
قسمت سوم واخرین
3 - دالیل یورش وتجا وز امریکا باالی افغانستان :ما همگی باهم باید همنظر باشیم
که نظام سرمایه داری از نظرسرشت ذاتی خود در پی بد ست آوردن سوداست وآن بدین
مفهوم که بدون بهره وسود اص ال نمیتوان نظام سرما یه داری را توصیف وتعریف کرد

موضوع را از ضمیمه دریافت کنید

لوستل شوی 725 ځله Last modified on سه‌شنبه, 26 ثور 1396 18:40