انگیزه تجا وز شا نزده سا ل قبل ایاالت متحده امریکا باالی افغانستان وتدوام اشغال

انگیزه تجا وز شا نزده سا ل قبل ایاالت متحده امریکا باالی افغانستان وتدوام اشغال

پوهندوی دوکتور سیدحسا م »مل«
قسمت دوم
2 -اهمیت جیوپولیتیکی وجیوستراتیژیکی افغا نستا ن:
الزم پنداشته میشود تا به تاریخچه مختصر موقیعت جغرافیایی استراتیژیک افغانستان کمی مکث نما یم وتا حدی به توضیح بعضی از نکات مهم آن بپردازیم :یک موقیعت افغا نستان یک کشورمحاط به خشکه درجنوب مرکزی

 ضمیمه را باز کنید

لوستل شوی 594 ځله Last modified on پنجشنبه, 21 ثور 1396 19:50