انگیزه تجا وز شا نزده سا ل قبل ایاالت متحده امریکا  بالای افغانستان وتدوام اشغال

انگیزه تجا وز شا نزده سا ل قبل ایاالت متحده امریکا بالای افغانستان وتدوام اشغال

پوهندوی دوکتور سیدحسا م »مل«
-----------------------------------------

مد خل :
به تفصیل وبه برسی اصل موضوع که در عنوان فوق مرقوم
ادامه موضوع

لوستل شوی 747 ځله Last modified on یکشنبه, 17 ثور 1396 19:54