جلالتمعاب سر منشی ملل متحد

جلالتمعاب سر منشی ملل متحد

 سر منشی ملل متحد

 
30 ،  سپتامبر 2018
 
در ٢٧سپتامبر ، ٢٢ سال از تجاوز پلان شده و هدفمند گروپ موظف دولت پاكستان بر حريم  
نمايندگی سازمان ملل متحد در كابل ميگذرد كه بر

خلاف تمام موازين قبول شده حقوق بين المللی و در راستای هجوم  لجام گسيخته بر تماميت ارضی، استقلال و حاكميت ملی افغانستان انجام يافت .  
در آن شب سياه دولت متخالف و متخاصم پاكستان در همنوايی و پلان قبلاٌ تنظیم شده با حاميان بين المللی خود انتقام بزرگ از ازاديخواهان افغان گرفت تا شكست های تاريخی خود را در طراحی تجاوز بر دروازه شرقی افغانستان ، دسايس و كودتا های ناكام  را گرفته باشد.  
 
هيات موظف دولت پاكستان در تركيب جنرالان و افسران بلند پايه اردو و آی اس آی ، بشمول دو دشمن سفاک ملت و مردم افغانستان ،جنرال اسلم بيگ و جنرال حميدگل ، جواسيس افغان و پاكستانی و صحه گذاری لشكر مزدور شان ( طالبان ) با نقض حريم سازمان ملل متحد ،رئيس جمهور اسبق دوكتور نجيب الله را با تهديد و زور و بشكل اختطاف از آن دفتر خارج و در يك نمايش از قبل پلان شده ، مورد تحقير و توهين قرارداده و بعد از شكنجه و تعذيب ، با توحش و بربريت قرون وسطايی همراه با برادرش احمدزی بقتل ميرسانند .  
 
اين جنايت هولناك ضد بشری نقض خشن تمام ارزشهای حقوق بين المللی، اعلاميه جهانی حقوق بشر و كنوانسيونهای ناشی از ان ، كنوانسيون منع شكنجه و تعذيب و منجمله  " كنوانسيون راجع به جلوگيری و مجازات عليه اشخاص مورد حمايت بين المللی و مامورين ديپلوماتيك  "  ميباشد.  
 
اين جنايت عليه بشريت بمثابه يك فاجعه حقوق بشر با انگيزه دشمنی سياسی و تاريخی دولت متخاصم و متخالف پاكستان بخاطر برداشتن موانع در مسير پروسه  تضعيف و اشغال كامل افغانستان كه با شروع جنگ اعلام ناشده انكشور در سال ١٩٧٥ م و بر ضد نخستين جمهوريت ما اغاز و با صدور تنظيم های جهادی در اپريل ١٩٩٢ م.  زمينه های آن ايجاد و در وجود مليشه های طالبان تكميل ميگرديد .  
اين سازماندهی مستقیم و جنايت هياٌت موظف دولت پاكستان أشكارا يك " تروريسم دولتی" و بزرگترين توهين بجامعه بين المللی و به آدرس سازمان ملل متحد پنداشته ميشود .  
اكنون و بعد از دو دهه و دوسال چگونه ميتوان اين خاموشی و سكوت سازمان ملل متحد را توجيه كرد ؟
 
جلالتماب محترم،
تداوم اين سكوت صاف و ساده به مفهوم انقياد و صحه گذاری بر اعمال شنيع و جنايت ضد بشری تروريستان شرير و  تروريسم دو لتی پاكستان ميباشد ! ! !  
در حاليكه مسئوليت اخلاقی و تعهد سازمان ملل متحد در قبال زندگی و حيات رئيس جمهور دوكتور نجيب الله اظهر من الشمس است ، ميتوان اذعان داشت كه متاسفانه هيچگونه حسن نيت و مساعی جميله كه بار ها مسوولان سازمان ملل متحد و جناب داكتر پطروس غالی مدعی آن بودند ، اعمال نگرديده است .  
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمثابه يك نهاد مسلكی و يك شخصيت حقوقی رسمی مستقل و غير وابسته به احزاب سياسی موضوع را :  
- بمثابه داعيه ملی افغانستان ،
- بحيث تجاوز بر حريم سازمان ملل متحد،
- تجاوز بر تمام ارزشهای قبول شده حقوق بين المللی،
- تجاوز بر افغانستان و شئونات ملی افغانان  
مطرح و از جلالتماب شما متقاضی ايم تا :  
كميسيون حقيقت ياب بين المللی و بيطرف را ايجاد فرمايند تا بر اساس نتايج هياٌت تحقيق شورای امنيت سازمان ملل متحد جنايتكاران و حامیان پس پرده ایشان را معرفی و به محاكمه كشانيده شوند .  
 
در تمام هفده سال حضور جامعه جهانی در افغانستان و انفاذ قانون اساسی و سر و صدا در مورد برابری حقوق افغانان ، درمورد رئيس جمهور دوكتور  نجيب اله تبعيض صورت گرفته و با لطايف الحيل از داعيه بر حق مردم كنار رفته اند .  
انجمن با مراجعه بخانواده دوكتور نجيب اله شهيد و مردم حق شناس افغانستان متمنی است تا ازاين داعيه بر حق ملی افغانستان با اقدامات عملی حمايت فرمايند .  
 
 
با تجدید احترامات فائقه
 
از نام هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
میر عبد الواحد سادات
رئیس انجمن

لوستل شوی 911 ځله Last modified on دوشنبه, 09 میزان 1397 22:56