آیا این به معنی برگزاری از روز  جهانی صلح است ؟

آیا این به معنی برگزاری از روز جهانی صلح است ؟

نویسنده : براد ایبنس)Evans Brad .)
منبع وتاریخ نشر : کونترپانچ»12-90-1922 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .
 -------------------------------------------------------------

 ازسریا ل »8102 »ناپد یدی دولت ، عکاسی چنتا ل میرزا
 ما میدانیم که جهان بگونه دوام دار پرمخاطره است، ما میدانیم که شهرهای ما بشکل
دوامدار درمعرض حمالت بی نظیر قراردارند

ادامه در ضمیمه

لوستل شوی 544 ځله