چپ ، راست و مرکز مرده

چپ ، راست و مرکز مرده

نویسنده:اندریو لیبن )Levine Andrew . )
منبع وتاریخ نشر : کونترپنچ» 80-80-8800 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«.


 عکا سی ومنبع عکا سی )8,8 ccBy “space your )
 چپ، راست و مرکزعبا رت اند ازفا صله ها ومفاهیم ارتبا طی ؛ که » سمت
چپ« و»راست« دررابطه با یکد یگرتعریف میشوند ودرحال واحوا ل وشرایط سیا سی
این اصطالحا ت نیز یک معنی ویک مفهوم اسا سی دارند

بقیه در ضمیمه

لوستل شوی 990 ځله