آیا افغان ها میتوانند مارامتقاعد سازنند  که روش جنگ موثر نیست ؟

آیا افغان ها میتوانند مارامتقاعد سازنند که روش جنگ موثر نیست ؟

نویسنده : داکتر حکیم )Hakim.Dr .)
منبع وتاریخ نشر : » کما ن دریم » 60-60-8600 »
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .

 

 ------------------------------------------------------------

ادامه در ضمیمه

لوستل شوی 691 ځله